Rapportering via Cristin

Informasjon i Cristin vert brukt i NVI-rapporteringa av vitskaplege publikasjonar til departementa og i prosjektrapporteringa til Noregs forskingsråd. Cristin har også vert brukt i Forskingsrådet si evaluering av forskingsaktiviteten innan ulike fagfelt.

Om NVI-rapporteringa av vitskaplege publikasjonar

Institusjonar som mottek delar av finansieringa gjennom resultatbasert omfordeling må rapportere inn sine bidrag på vitskaplege publikasjonar til departementa kvart år. Cristin mottek rapporteringsfilene frå alle institusjonar, tilarbeider data og leverer vidare til NSD - Norsk senter for forskingsdata (Universitet og høgskular), Noregs forskingsråd (forskningsinstitutt) og NIFU (sjukehusa).

Forskningsrådets prosjektrapportering

Prosjekt som mottek finansiering frå Noregs forskingsråd må sende inn rapport om publikasjonar i prosjektet. Rapporteringssystemet til Forskingsrådet hentar informasjon om publikasjonar som er registrert i Cristin viss dei inneheld Forskingsrådet sitt sekssifra prosjektnummer.