Målsetninger og strategi

Cristin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi ved å legge tilette for at forskning i flere sektorer sees i sammenheng.

Hensikten med Cristin

Cristin ble etablert som en følge av Kunnskapsdepartementets rapport "Klima for forskning" (St.meld. 30, 2008-2009). De fire strategiske målene for forskningen er videreført i "Lange linjer" (St.meld. 18, 2012-2013):

 • høy kvalitet i forskningen
 • et velfungerende forskningssystem
 • høy grad av internasjonalisering av forskningen
 • effektiv utnyttelse av forskningsressursene og -resultatene

Cristin skal bidra til å nå disse målene ved å

 • Samle og gjøre informasjon om norsk forskning tilgjengelig gjennom forskningsinformasjonssystemet Cristin, inkludert Norsk Vitenskapsindeks (NVI).
 • Forenkle forskningsadministrative prosesser ved å legge tilrette for gjenbruk av informasjon

Mål 2015-2017

Innsatsområder disse tre årene er å

 • skape nyttverdi for forskerne og forskningsinstitusjonene
 • videreutvikle vår relasjon til brukerne
 • videreutvikle vår profesjonalitet som organisasjon
 • styrke vår rolle som pådriver og rådgiver innen våre ansvarsområder

Målene er delt inn i fire områder: Samfunnsmålene skal bidra til å oppfylle det langsiktige samfunnsoppdraget. Brukermålene synliggjør de effektene våre brukere skal kunne se av det arbeidet vi gjør. Prosessmål er knyttet til våre arbeidsprosesser og verktøy. Organisasjonsmålene er knyttet til kompetanse, kultur, ledelse og utvikling av de tilsatte. Tiltak for å nå disse målene beskrives årlige handlingsplaner.

Målene er basert på en kombinasjon av

 • Rammebetingelser og føringer fra våre eiere, Kunnskapsdepartementet,
 • Eksisterende planer og erfaring fra fra de siste tre årene
 • Vurdering av endringer i CERES' omgivelser

Målgrupper

Cristin har fem sentrale målgrupper

 1. Forskningsinstitusjonene
 2. Forskerne
 3. Myndighetene
 4. Finansierinsinstitusjoner
 5. Forskningsformidlere

De fleste av tjenestene rettet mot forskningsformidlere vil også gi stor nytteverdi for resten av befolkningen.

Samfunnsmål

 • Cristin har samlet et ennå bredere utvalg av norsk forskning ved å inkludere flere forskningsinstitusjoner og flere datatyper, i tråd med ønsker fra eiere og brukere.
 • Det er utredet hvordan Cristin best kan bidra til betydelig forenkling av forskningsadministrative prosesser, som søknadsprosesser og rapportering

Brukermål

 • Brukernes tilfredshet med Cristins tjenester har økt betydelig. De opplever at Cristin forenkler administrative arbeidsprosesser, at data i Cristin gir et godt grunnlag for beslutninger, og at deres forskning synliggjøres.
 • Flere typer institusjoner har tatt i bruk Cristin. Alle offentlig finansierte forskningsinstitusjoner er invitert inn (ikke bare de som er med i ordningen med publiseringspoeng) og resultater av kunstnerisk utviklingsarbeid er innlemmet.

Prosessmål

 • En ny versjon av Cristin er levert, og gir forskerne mulighet til å gjenbruke registrert informasjon i søknader og rapportering til relevante instanser.
 • Infrastruktur for Open Access er ytterligere forbedret. Innhold i Cristin er godt synkronisert med institusjonenes vitenarkiver, og publikasjoner fra Open Access tidsskrifter sendes automatisk til vitenarkivene. Det kommer tydelig frem i Cristin om en publikasjon er åpent tilgjengelig.

Organisasjonsmål

 • Cristin er kjent som en organisasjon med kultur for å holde det vi lover, gode leveranser og kompetansedeling.
 • Det er etablert tydelig rolle- og ansvarsfordeling både internt og overfor viktige samarbeidspartnere.
 • Medarbeidertilfredsheten er høy og vi har lavt sykefravær.