Ryddelister

I løpet av rapporteringsperioden sender CRIStin ut lister over kjente feil og mangler i de registrerte NVI-postene, slik at superbrukere ved institusjonene kan rydde dem bort. Dette er for å sikre at de data som rapporteres inn er korrekte. God datakvalitet er også viktig for at statistikk og rapporter som baserer seg på CRIStin-data blir korrekte og gir godt beslutningsgrunnlag for departement og institusjonsledelse.

Følgende filer vil bli sendt ut i perioden mellom oktober og mars:

Ryddelister som sendes til institusjonene for opprydding

 

Tellende kategorier i ikke-tellende kanaler

 • Hva: oversikt over publikasjoner registrert i rapporterbare kategorier, men der kanalen ikke er godkjent for rapportering
 • Hvorfor: dersom kanalen faktisk oppfyller kravene som stilles for å regnes som vitenskapelig, bør du nominerende den til NSD innen 30. november. Om kanalen godkjennes, vil det gi uttelling for det gjeldende rapporteringsåret.

Ikke-tellende kategorier i tellende kanaler

 • Hva: oversikt over publikasjoner som er utgitt i en kanal som gir uttelling i NVI-rapportering, men der publikasjonen er registrert i en kategori som ikke blir rapportert inn
 • Hvorfor: det kan være at publikasjonen faktisk er rapporterbar, men har blitt feilregistrert i CRIStin. Listen sendes ut for at superbrukerne kan dobbeltsjekke om publikasjonen er riktig registrert, slik at institusjonen ikke mister uttelling. Husk at det er kategori på originalpublikasjonen som avgjør om et arbeid kan rapporteres.

  Listen fanger også opp dersom noen har endret en kategori etter registrering uten å ha gitt beskjed om dette til de andre involverte institusjonene.

  Det kan være vanskelig noen ganger å vurdere forskjellen mellom en faglig og en vitenskapelig tellende utgivelse. Til hjelp i arbeidet tipser vi derfor om oversikt over tildelinger fra Lærebokutvalget i UHR, som tildeler midler til lærebøker basert på at det er mangel på undervisningsmateriell i faget. Oversikt over slike tildelinger finner dere her: http://www.uhr.no/rad_og_utvalg/utvalg/lerebokutvalget/tildelinger

  Dersom flere institusjoner er medeiere/har bidrag i en bok er det viktig at dere kontakter hverandre hvis dere lurer på å endre kategori på noen av disse postene. Det er for å unngå tvister.

In press-poster

Veiledning for hvordan du finner In press-poster finner du her: /ressurser/veiledninger/veiledninger-pdf/endre-publiseringsstatus.pdf (Denne listen blir ikke lenger sendt ut)

 • Hva: publikasjoner som har status «Under utgivelse/In press» på posten i CRIStin-systemet.
 • Hvorfor: publikasjoner må ha status «Publisert/Offentliggjort» for at de skal bli innrapportert. Du må endre status på de av In press-publikasjonene som faktisk har blitt publisert, for å få uttelling for dem.

Ikke-godkjente poster

 • Hva: lister over alle publikasjoner der du har trykket på «kontrollert – ikke-godkjent»-knappen.
 • Hvorfor: i tilfelle du har «bommet» på knappen for «kontrollert – godkjent» og har underkjent posten ved feiltakelse. Det er også ønskelig at man ikke bruker denne knappen med mindre man faktisk ønsker å underkjenne publikasjonen fra rapportering.

Ikke-kontrollerte sampublikasjoner

Veiledning for hvordan du finner sampublikasjoner finner du her: /ressurser/veiledninger/veiledninger-pdf/soke-opp-sampubliseringer.pdf(Denne listen blir ikke lenger sendt ut)

 • Hva: lister over alle publikasjoner der det er flere CRIStin-institusjoner som har samarbeidet på arbeidet, der ikke alle sampubliserende institusjoner har kontrollert posten.
 • Hvorfor: fristen for kontroll av sampublikasjoner er 21. februar. Dette er for at institusjonene skal ha mulighet til å dokumentere og melde inn eventuelle tvister til Tvisteutvalget, før 1. mars. Tvister som oppstår etter denne datoen vil ikke bli behandlet, og publikasjonen blir ikke innrapportert. Det er viktig at denne fristen overholdes.

Ikke-tellende antologi med tilknyttet tellende del av bok

 • Hva: liste over kapitler registrert i en rapporterbar kategori, men knyttet til en bok som er registrert i en ikke-rapporterbar kategori.
 • Hvorfor: I vitenskapelige antologier må den enkelte artikkel som rapporteres innfri kravene til vitenskapelig innhold. I systemet vil kategorien antologien er registrert i overstyre kategorien til kapittelet. Om antologien er feilregistrert i en ikke-tellende kategori, må kategori endres for at kapittelet skal kunne rapporteres inn.

Antologier som ikke har tilknyttet kapitler

 • Hva: liste over antologier der det ikke er registrert tilhørende kapitler
 • Hvorfor: vi opplever i blant at forskerne feilaktig registrerer sine antologikapitler som antologibøker. Siden bare kapitlene er rapporterbare, vil institusjonen miste uttelling.

Monografier og antologier som er mindre enn 50 sider

 • Hva: liste over antologier og monografier som har færre enn 50 sider.
 • Hvorfor: vi ser iblant at forfattere feilaktig registrerer sine bokkapitler som monografier eller antologibøker. En feilregistrert monografi vil gjøre at institusjonen får større uttelling enn de har krav på, en feilregistrert antologi gjør at institusjonen mister uttelling.

Utgiver i stedet for forlag

 • Hva: bøker/bokkapitler som er registrert i en tellende kategori, men med en utgiver i stedet for et tellende forlag.
 • Hvorfor: dette kan komme av feilregistreringer. I CRIStin må bøker/kapitler være registrert på et tellende forlag for å gi uttelling. Om forlagsnavnet registreres som en utgiver, vil ikke systemet oppfatte at publikasjonen er rapporterbar. Utgivernavn kan sjekkes mot NSDs oversikt over kanalregisteret, for å se om utgiver bør endres til forlag.

Noe av det som ryddes av CRIStin-sekretariatet

Dubletter

 • Hva: liste over publikasjoner der to eller flere har identisk tittel
 • Hvorfor: et arbeid skal kun gi uttelling én gang, og dubletter kan føre til at institusjonene rapporterer inn, og får uttelling for, mer enn de har krav på. Dubletter reduserer også kvaliteten på rapporter og statistikk som hentes ut fra databasen.

Dubletter i kanalregisteret

 • Hva: liste over kanaler der to eller flere har identisk tittel eller ISSN
 • Hvorfor: kanalregisteret er stort og komplekst å vedlikeholde, og det kan derfor skje at et tidsskrift har blitt registrert to ganger. I verste fall kan den ene oppføringen være tellende i rapportering, men ikke den andre. Om publikasjoner registreres på den ikke-tellende versjonen, mister institusjonene sin uttelling. NSD, som har ansvar for kanalregisteret, og CRIStin samarbeider derfor om å få ryddet bort eventuelle feilkilder i løpet av året.

Feil informasjon på kanaler i kanalregisteret

 • Hva: endringer i kanalnavn eller ISSN, som ikke har blitt fanget opp automatisk, rettes fortløpende etter innspill fra superbrukere
 • Hvorfor: kanalregisteret er stort og komplekst å vedlikeholde, og endringer kan være vanskelige å oppdage. NSD, som har ansvaret for kanalregisteret, og CRIStin rydder derfor feil og mangler når disse meldes inn av superbrukere.

Tvister

 • Hva: publikasjoner der en av de sampubliserende institusjonen har godkjent den for rapportering, mens en annen mener den ikke skal rapporteres.
 • Hvorfor: publikasjoner som har status «Tvist» blir ikke rapportert. CRIStin-sekretariatet undersøker alle tvister som oppstår i løpet av rapporteringsperioden, for å forsøke å få institusjonene til å løse sakene underveis. Det er derfor viktig at institusjoner ikke bruker «Kontroll – ikke-godkjent»-knappen til noe annet enn å underkjenne publikasjoner for rapportering, da «falske tvister» skaper mye støy og ekstraarbeid.

Superbrukere kan bli spurt om å dobbeltsjekke informasjonen i noe av de ryddejobbene som utføres av CRIStin-sekretariatet.

Publisert 26. sep. 2017 14:36 - Sist endret 30. okt. 2017 12:20