Våre tenester

Cristin-systemet skal samle og gjere tilgjengeleg informasjon om norsk forsking. Det skal gjere forskingsadministrative prosessar enklare ved å leggje tilrette for gjenbruk av informasjon. Korleis vi gjer dette er beskrive i presentasjonen av kvar enkelt teneste.

Resultat

Samling av publikasjonar, presentasjonar (formidling) og kunstfagleg utviklingsarbeid. Inneheld innrapporterte vitskaplege publikasjonar frå og med 2011 (NVI-rapporteringa)

Prosjekt

Eigenregistrerte prosjekt og godkjende helseforskingsprosjekt som er automatisk overført frå Regionale komitear for medisinsk og helsefagleg forskingsetikk (REK)

Personprofil

Inneheld eit oversyn over forskingsaktiviteten til forskarar som er tilsette ved våre medlemsinstitusjonar

API

Automatisert, maskinell teneste for å hente informasjon frå andre system og gjere informasjon i Cristin tilgjengeleg for gjenbruk

Kvifor bruke Cristin?

Cristins tenester skal synleggjere norsk forsking og forenkle administrative oppgåver