Resultater

Et resultat kan forstås som et "sluttprodukt" av et forsknings- eller utviklingsarbeid. Dette kan være en publikasjon, et konferansebidrag, et foredrag, eller et kunstfaglig utviklingsarbeid.

Resultater knyttet til undervisningsaktivitet registreres normalt i andre systemer og skal i utgangspunktet ikke registreres i Cristin.

» Søk etter resultater i Cristin-systemet

Hvorfor registrere resultater i Cristin?

Oversikt og synliggjøring

Cristin er mer enn en database over vitenskapelige publikasjoner. Du kan også registrere dine rapporter, foredrag, intervjudeltakelse, lærebøker, med mer. Noen institusjoner har ordninger for intern premiering av forskningsaktivitet som ikke faller inn under NVI-rapporteringen. 

Når du registreres som deltaker på et resultat, blir resultatet automatisk koblet til din profil. Resultatene kan kobles til prosjekter og forskergrupper du deltar i for å synliggjøre bredden i din forskningsaktivitet. Når du lenker sammen dine forskningsaktiviteter i Cristin øker du synligheten til din forskning, siden hver aktivitet peker til hverandre og til din personprofil. 

Åpen tilgang til forskning

De nasjonale retningslinjene for åpen tilgang (lansert 22. aug. 2017) sier at all offentlig finansiert norsk forskning skal være fritt tilgjengelig innen 2024. Retningslinjene krever blant annet at forskningsresultatene skal legges inn i et vitenarkiv. Forskningsrådet har også lenge hatt som krav at resultater av forskning de finansierer skal være åpent tilgjengelig for alle interesserte.

Nettstedet openaccess.no inneholder en oversikt over tidsskrifter som gir tilgang til å publisere åpent.

Opplasting av fulltekst til lokale arkiv

For noen av våre medlemsinstitusjoner er det opprettet en kobling til deres lokale arkiver. Laster du opp fulltekstdokument av en artikkel i Cristin blir den sendt videre til ditt lokale arkiv. Når sperrefristen (embargo) er utløpt, sendes en lenke til artikkelen i arkivet tilbake til Cristin.

Arkivering av fulltekst via Cristin gjør det ikke bare enklere å oppfylle kravene i retningslinjene. Det blir enklere for de som søker opp forskningen din å finne fulltekst til artikkelen, og de som søker i det lokale arkivet vil kunne oppdage din profil i Cristin. Slik blir forskningen din mer synlig og tilgjengelig.

Les mer på openaccess.no

Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang

Forskningsrådets prinsipper for åpen tilgang til vitenskapelig publisering

Institusjonsoversikter

Når alle ansatte registrerer sine resultater i Cristin, får institusjonen en oversikt over forskningsaktiviteten ved institusjonen. Informasjon i Cristin kan brukes til forskningsstrategiske beslutninger og til profilering på egne nettsider.

Gjenbruk av informasjon

Oppdatert profil på institusjonsnettsidene

Informasjonen du registrerer i Cristin kan hentes ut gjennom våre API-er, en tjeneste for maskinell utveksling av informasjon. API-ene gjør det mulig å hente oppdatert informasjon om resultater og vise dem i din ansattprofil på nettsidene til institusjonene du jobber ved.

Enklere rapporteringer

Rapportering av vitenskapelige publikasjoner (NVI-rapportering)

Cristin er departementenes verktøy for institusjonenes innrapportering av vitenskapelige publikasjoner. Rapporteringen påvirker pengetildelingen for de institusjonene som er del av ordningen for resultatbasert omfordeling (RBO).

Prosjektrapportering til Forskningsrådet

Prosjekter som mottar finansiering av Forskningsrådet må sende inn rapport om resultatene av prosjektet. Rapporteringssystemet henter informasjon om resultater fra Cristin som har påført Forskningsrådets sekssifrede prosjektnummer, slik at du slipper å skrive inn informasjonen manuelt.

Mer om kobling til Forskningsrådet (veiledning)

Formidlingsrapporten til Kunnskapsdepartementet

Cristin leverer rapport til Kunnskapsdepartementet på formidling til institusjonene hvert år. Denne rapporten gir KD en pekepinn på formidlingsaktiviteten til institusjonene. Denne informasjonen kan danne grunnlaget for forskningspolitiske beslutninger på formidlingsaktivitet.