Tidsskriftet manglar nivå

Årsaka til at tidsskriftet manglar nivå kan vere at tidsskriftet ikkje er meldt inn til NSD.

Løysinga er då å melde inn tidsskriftet til NSD slik at publiseringsutvalet hos UHR kan vurdere om tidsskriftet tilfredsstiller krava til vitskapleg publisering. Du kan melde inn nye publiseringskanalar til NSD: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/BrukerLoggpa.

Kva for tidsskrift som er på nivå, og kva for nivå dei er på, finn du i eit oversyn på NSD sine nettsider: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/

Publisert 29. sep. 2017 09:16 - Sist endret 29. sep. 2017 09:16