Hvilken kategori skal jeg velge?

Her har vi en oversikt over alle hovedkategorier med underkategorier og beskrivelse.

 

 Se også oversikt over hvilke kategorier som kan rapporteres i forbindelse med NVI.

Tidsskriftspublikasjon

Denne kategorien benyttes til alle vitenskapelige og formidlingsbidrag som blir publisert i tidsskrifter, aviser og journaler. Inkludert i dette er blant annet artikler i vitenskapelige journaler, abstrakter, kronikker og leserbrev.

Vitenskapelig artikkel

Har som formål å legge frem nye forskningsresultater på grunnlag av en avgrenset vitenskapelig undersøkelse med fagfeller som primær målgruppe. Publikasjonen er uten eget nummer, men har tilknytning til en tittel som har ISSN. Den kan ha en eller flere forfattere, og navnene er oppført i tilknytning til hver publikasjon. Tidsskriftet, årboka, serien eller nettstedet må ha vitenskapelig redaksjon med fagfellevurdering. Inkluderer originalartikler og oversiktsartikler, men ikke ledere, bokanmeldelser, debattinnlegg og annet stoff.
Arbeider i denne kategorien kan telle i publiseringsindikatoren (NVI) etter gitte kriterier.
 

Vitenskapelig oversiktsartikkel/review

En 2.ordens forskningsartikkel (sekundærlitteratur), som gir et overblikk over et faglig spørsmål/område på bakgrunn av et representativt utvalg av fagområdets 1.ordens forskningslitteratur(primært forsknings artikler). Artikkelen presenterer en sammenfattende analyse/konklusjon om en problemstilling/et tema som skal gjøre det lettere for forskere innen fagområdet å orientere seg om de store linjene i forskningen.
Arbeider i denne kategorien kan telle i publiseringsindikatoren (NVI) etter gitte kriterier.
 

Populærvitenskapelig artikkel

Kaste lys over vitenskapelig problemstilling via problematiserende og spørrende fremstillingsform med allmennheten som primær målgruppe
 

Sammendrag/abstract

En tekst som kort skisserer innholdet i en artikkel, avhandling, konferansebidrag eller annen analyse av et bestemt tema eller område, og orienterer leseren om publikasjonens formål.
 

Kronikk

En populærvitenskapelig artikkel eller et avansert debattinnlegg skrevet av en spesielt fagkompetent person (med spesiell kunnskap om emnet).
 

Leder

Redaksjonell innlegg i avis eller tidsskrift som gir uttrykk for redaksjonens mening eller tilnærming til et bestemt tema eller debatt.
 

Anmeldelse

En kritisk vurdering av en publikasjon eller forskningsarbeid.
 

Short communication

Tekster eller publikasjoner som begrenser seg til et bestemt tema eller område, og henvender seg til et mindre publikum.
 

Leserinnlegg

Meningsytring, påpeke forhold, starte diskusjoner
 

Brev til redaktøren

Brev til redaktøren, hvor innholdet representerer en meningsytring, et forsøk på å påpeke forhold eller et forsøk på å starte en debatt.
 

Errata

Rettinger og hendelser kommet til etter at boken kom i trykken. Det blir da lagt inn et ark med fortegnelse over sidenummer, linjetall og hva som skal være rett
 

Intervju

Samtale med en journalist, en meningsmåler el. lign. person hvor intervjuobjektet uttaler seg om et bestemt spørsmål eller tema; artikkel eller annen publikasjon som gjengir en slik samtale.
 

Fagartikkel

En artikkel av faglig kvalitet som er publisert i et fag- eller bransjetidsskrift.

 

Konferansebidrag og faglig presentasjon

Her registreres presentasjon av vitenskapelige resultater presentert ved konferanser og i andre fora. Registreringen omfatter foredrag, postere og konferanserapporter.
Plenar er hovedsesjonen i motsetning til en parallellsesjon.

Vitenskapelig foredrag

Muntlig fremstilling av et forskningsarbeid eller felt med fagfeller som primær målgruppe.
 

Faglig foredrag

Muntlig fremstilling av et forsknings- eller kunstfaglig arbeid eller felt med fagfeller som primær målgruppe.
 

Populærvitenskapelig foredrag

Muntlig fremstilling av et forskningsarbeid eller felt med allmenheten som primær målgruppe.
 

Poster

En plakat eller annen visuell fremstilling av et forskningsprosjekt eller forskningsarbeid som kort presenterer prosjektet og deltakere.

 

Bok

Her registreres bok sett som helhet (for del av bok, se Kapitler i bøker). Boken må være på plass før evt. deler av den registreres. Noen underkategorier vil ha forfattere (type monografier), andre vil ha redaktører (type antologier).

Vitenskapelig antologi

En antologi er en artikkelsamling hvor delene kalles antologiartikler. Antologiartikler har titler uten eget ISBN, men er publisert i tilknytning til en (overordnet) ISBN-tittel nemlig selve antologien. Forfatternavn er knyttet til artikkelens tittel.
 

Vitenskapelig monografi

Et sammenhengende verk forfattet av en enkelt person, eller flere personer som står ansvarlige for hele verket. Det er boken som skal telles, ikke de enkelte kapitler. En vitenskapelig monografi er en større publikasjon som formidler ny, forskningsbasert kunnskap primært rettet mot et akademisk fagfellesskap.
Publikasjonen har en tittel med ISBN og navnene er tilknyttet tittelen.
Arbeider i denne kategorien kan telle i publiseringsindikatoren (NVI) etter gitte kriterier.
 

Vitenskapelig kommentarutgave

En vitenskapelig kommentar til en tekst vil vanligvis omfatte en oppsummering og innarbeidelse av tidligere forskning, tekstetablering med tekstkritikk, og kommentar til verkets helhet og deler. I utgangspunktet skal en autoritativ kommentar ha ekserpert all betydelig forskning, og satt den inn i en ny filologisk og analytisk kontekst.
Innenfor de humanistiske fag finnes kommentarutgaver først og fremst til bibelske skrifter og til tekster innenfor filologiske fag (særlig latinsk, gresk, norrøn, germansk og slavisk filologi).
Innenfor faget musikkvitenskap er kritisk noteedisjon en variant av den vitenskapelige kommentarutgaven. De vitenskapelige og tekniske kravene er her de samme, men med den forskjell at det er noter, og ikke tekster, som er kommentert og gjengitt i ny utgave på basis av det vitenskapelige arbeidet som er nedlagt.
Arbeider i denne kategorien kan telle i publiseringsindikatoren (NVI) etter gitte kriterier.
 

Leksikon

Samling av kortfattet artikler, oftest under en side, som gir informasjon over et avgrenset tema.
 

Oppslagsverk

En verk som består av leksikale innførsler’Oppslagsverk, antologier/artikkelsamlinger, redigerte verk
 

Populærvitenskapelig bok

Verk med faglig innhold rettet mot allmennheten
 

Lærebok

Bøker skrevet spesifikt for undervisningsformål eller selvstudium
 

Fagbok

Bok rettet mot en snevrere gruppe enn allmennheten. For eksempel mot yrkesgrupper med mer
 

Utstillingskatalog

En katalog som utgitt i forbindelse med en bestemt utstilling

 

Rapport/avhandling

Her registreres rapporter og avhandlinger på samme måte som bok.

Rapport

En faglig oppsummering gjerne tematisk inndelt.
 

Kompendium

Upublisert eller ikke allment tilgjengelig arbeidsnotat eks. artikkelsamlinger til studenter.
 

Doktorgradsavhandling

Avsluttet kandidatarbeid på høyeste nivå.
 

Lisensiatavhandling

Avsluttende kandidatarbeid som ligger mellom magistergrad og dr. grad.
 

Magisteravhandling

Avsluttende studentarbeid på høyere nivå som det ble satt spesielle krav til.
 

Mastergradsoppgave

Avsluttende studentarbeid på høyere nivå.
 

Hovedfagsoppgave

Tidligere betegnelse på avsluttende studentarbeid på høyere nivå
 

Forskerlinjeoppgave

Avsluttende arbeid ved profesjonsstudium for kandidater som skal gå direkte videre til stipendiatstillinger.

 

Del av bok/rapport

Her registreres del av bok eller rapport. For å kunne registrere, må boken (rapporten) være registrert først.

Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel

Har som formål å legge frem nye forskningsresultater på grunnlag av en avgrenset vitenskapelig undersøkelse med fagfeller som primær målgruppe. Kapittelet/artikkelen har ikke eget ISBN, men er tilknyttet en overordnet ISBN-tittel (antologi).
Arbeider i denne kategorien kan telle i publiseringsindikatoren (NVI) etter gitte kriterier.
 

Faglig kapittel

Et faglig kapittel er en avgrenset del av en bok hvor primær målgruppen er fagfeller.
 

Populærvitenskapelig kapittel/artikkel

Et populærvitenskapelig kapittel er en avgrenset del av en bok med allmennheten som primær målgruppe.
 

Leksikalsk innførsel

Kortfattet artikkel, oftest under en side, som gir informasjon over et avgrenset tema.
 

Forord

Et forord i en bok eller rapport
 

Innledning

Innledning til en bok eller rapport
 

Annet

Del av bok/rapport som er på annen form enn kapittel/leksikalsk innførsel, forord, innledning. Gjerne del av en tellende kategori hvor delen ikke skal være tellende.

 

Oversettelsesarbeide

I kategorien "Oversettelsesarbeider" registreres oversettelse av bøker.

Kapittel/artikkel

Et kapittel er en avgrenset del av en bok.
 

Bok

En bok er en samling av skrevne el. trykte ark som er innbundet
 

Mediebidrag

I kategorien "Mediebidrag" registreres formidling av vitenskapelige og faglige arbeider gjennom TV, radio, aviser, Internett osv.

Dokumentar

Dokumentar(film) er et mediebidrag som registrerer/dokumenterer faktiske hendelser el. fenomener
 

Programledelse

 

Programdeltagelse

 

Intervju

Intervju er betegnelse på den ferdige teksten, avisartikkelen, internett, radio- eller fjernsynsinnslaget etter samtale mellom journalist/reporter og en annen person, der reporteren spør personen om en sak, om personen selv eller om meningene hans eller hennes.

 

Kunstnerisk og museal presentasjon

I kategorien "Kunstnerisk og museal presentasjon" registreres formidling av kunstnerisk produksjon (se også kategorien "Kunstnerisk resultat").

Museumsutstilling

Utstilling på et museum, eller i regi av et museum
 

Arkitektutstilling

Utstilling av arkitekturtegninger, planer, m.v., dokumentasjon av bygning, verk, produkt m.m
 

Kunstutstilling

Utstillinger i galleri, kunsthall, atelier, offentlig rom, bedrift, annet

Rolle: kunstner, arrangør, faglig ansvarlig
 

Webutstilling

Utstilling eller presentasjon av kunstverk eller kunstprosjekter på internett, eller av kunst laget spesielt for internett.

Rolle: kunstner, arrangør, faglig ansvarlig, programmerer, utvikler, annet
 

Annet

Utstillinger eller presentasjoner som ikke passer i kategoriene over

 

Kunstnerisk resultat

I kategorien "Kunstnerisk resultat" registreres vitenskapelige og faglige arbeider basert på kunstnerisk virksomhet.

Arkitektur

Tegning av bygning, verk, produkt m.m. Også digitalt
 

Visuell kunst

Kunstverk, kunstprosjekter, kunstnerisk utsmykning, performance
 

Film

En produksjon festet til film
 

Scenekunst

F.eks en teateroppsetning 
 

Musikk – komposisjon

 

Musikalsk framføring

 

Produkt

I kategorien "Produkt" registreres fysisk og digitalt materiale som er framstilt på grunnlag av vitenskapelig eller kunstnerisk virksomhet og som ikke er en dokumentasjon av originalresultat.

Digitale læremidler

Nettsteder som skal brukes som elektroniske lærebøker.
 

Modell (arkitektur)

Digital eller fysisk modell av bygning, verk, produkt m.m.
 

Multimediaprodukt

Flere forskjellige typer medier for å formidle informasjon (tekst, lyd, grafikk, animasjon, video og interaktivitet).
 

Musikk – innspillingsprodukt

Opptak og lagring av musikk ved hjelp av mekaniske eller elektriske apparater, for eksempel fonograf, grammofon, båndopptaker eller datamaskin, innspillinger som siden kan spilles av ved hjelp av de samme eller andre apparater.
 

Programvare

Data i form av programmer på en datamaskin som utføres av mikroprosessoren i datamaskinen, i motsetning til data i form av informasjon som vanligvis lagres sammen med programvare på en datamaskin.
 

Database

Strukturert og logisk sammenhengende samling av relaterte data, som representerer et aspekt av den virkelige verden, og er designet, bygget og populert med data for et avgrenset formål.
 

Lydmateriale

Opptak og lagring av lyd ved hjelp av mekaniske eller elektriske apparater, for eksempel fonograf, grammofon, båndopptaker eller datamaskin, innspillinger som siden kan spilles av ved hjelp av de samme eller andre apparater.
 

Annet produkt

Produkter som ikke passer inn i kategoriene ovenfor.

 

Informasjonsmateriale

I denne kategorien registreres diverse informasjonsmateriale som for eksempel faktaark og brosjyrer aller annet opplysningsmateriale basert på forskning, som publiseres elektronisk på den enkelte institusjonsnettside. Kan også omfatte annet trykk materiale som innledninger i for eksempel musikk eller teaterprogram.

Brosjyre

Brosjyre som tilrettelegges på nett med den hensikt å formidle tematiske faktainformasjon
 

Briefs

Korte oversikt, oppsummering eller orientering om et tema eller en sak gjerne gjort tilgjengelig på nettet
 

Nettsider

Diverse nettsider laget for å formidle ulike temaer (opplysningsmateriale)
 

Innledning i musikal og teaterprogram

Innleding i et musikal eller teaterprogram

 

 

Publisert 11. aug. 2017 13:14 - Sist endret 27. jan. 2021 14:32