Registrere

Det er ikke alle kategorier som er rapporterbare. I Cristin, er det viktig at du velger riktig kategori dersom en publikasjon skal rapporteres. 

På nettsidene våre har vi laga eit oversyn over dei institusjonane vi har fått melding om at skal fusjonere. Her finn du òg tidspunktet for kva tid fusjonen vil skje i Cristin-systemet, og kva for institusjon som skal krediterast ved registrering av ein publikasjon i Cristin-systemet.

Viss du har publisert ein artikkel på ei nettside som ikkje har ISSN, kan du registrere nettsida som eit populærvitskapleg tidsskrift. I denne kategorien er ikkje ISSN obligatorisk.

Om ein ikkje finn ein utanlandsk institusjon i Cristin, kan ein registrere landet i staden. Korleis dette kan gjerast, er beskrive i Handlingsbeskrivelsen [Registrere/endre forfatteradresse på ein post.]

Det kan vere fleire grunnar til at du ikkje finn institusjonen i Cristin-systemet. Det første du bør gjere er å søke på deler av institusjonsnamnet. Trunkér gjerne med stjerne  (*) for å få treff på alternative stavemåtar.

Årsaka til at boka ikkje er vitskapleg, kan vere at boka er vurdert og registrert som Fagbok eller Lærebok.

Det hender at ISBN ikkje 'validerer'. Ein måte å kome rundt dette på er å skrive 10 0'er (ev. 13) i ISBN-feltet. OBS! I merknadsfeltet skriv du ned det ISBN-et som er trykt i boka og ei forklaring på at ISBN ikkje validerer.  

Viss du skal rapportere til Forskingsrådet, og vil hente opp publikasjonane dine registrert i Cristin i systemet til Forskingsrådet, må du registrere prosjektkode på publikasjonen.

Årsaka til dette er vanlegvis at forlaget har blitt registrert som utgivar i Cristin og ikkje som forlag.

Årsaka til at eit tidsskrift har nivå hos NSD, men ikkje i Cristin kan ha fleire årsaker.

Årsaka til at tidsskriftet manglar nivå kan vere at tidsskriftet ikkje er meldt inn til NSD.

For å finne publiseringskanalar (tidsskrift/forlag) som gir publikasjonspoeng, kan du søke i DBH (Database for statistikk om høgre utdanning): https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/

Publikasjonar blir inntil vidare registrert på den gamle institusjonen, så lenge dei nye, fusjonerte institusjonane med undereiningar ikkje er oppretta.

Her har vi en oversikt over alle hovedkategorier med underkategorier og beskrivelse.

Cristin importerer publikasjonsdata frå Scopus (Elsevier), frå Norart (Nasjonalbiblioteket) og frå Bibsys.