Bruk av personnummer i Cristin-systemet

Bakgrunnen for at Cristin og tidlegare òg Frida-systemet bruker fødselsnummer er at det per i dag er den einaste unike identifiseringsnøkkelen for personar i Noreg.

Slik bruk av fødselsnummer er heimla i §12 Personopplysinglova. Sidan systemet brukast til rapportering og fordeling av ressursar, er det viktig at den einskilde forskaren kan finnast att i samband med revisjon knytt til fordelinga av ressursar. Kunnskapsdepartementet har bestemt at nøkkelen framleis skal vere fødselsnummer.

Publisert 18. sep. 2017 09:31 - Sist endret 30. okt. 2017 13:21