Medlemsinstitusjoner

Her finner du oversikt over alle våre medlemsinstitusjoner, fordelt på sektor. Trykk på sektornavn for å få opp listen.

Universitets- og høgskolesektoren

Institusjon
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
Universitetet i Agder
Universitetet i Bergen
Nord universitet
Universitetet i Oslo
Universitetet i Stavanger
UiT - Norges arktiske universitet
Høgskolen på Vestlandet
Høgskolen i Sørøst-Norge
Høgskolen i Innlandet
Høgskolen i Oslo og Akershus
Høgskulen i Volda
Høgskolen i Østfold
Sámi allaskuvla/Samisk høgskole
Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo
Høgskolen i Molde - Vitenskapelig høgskole i logistikk
Norges handelshøyskole
Norges idrettshøgskole
Norges musikkhøgskole
Ansgar Teologiske høgskole
VID vitenskapelige høgskole
Høyskolen Kristiania
Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Fjellhaug Internasjonale høgskole
Høyskolen Diakonova
Høyskolen for ledelse og teologi
Lovisenberg diakonale høgskole
NLA Høgskolen
Steinerhøyskolen
Westerdals Oslo School of Arts, Communication and Technology
Handelshøyskolen BI
Det teologiske menighetsfakultet
Kunsthøgskolen i Oslo
Bjørknes høyskole
Forsvaret
Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling
Politihøgskolen
Universitetssenteret på Svalbard (UNIS)
Norges Dansehøyskole
Barratt Due musikkinstitutt

Helseforetak

Institusjon
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Sjukehusapoteka Vest HF
Helse Bergen HF - Haukeland universitetssykehus
Akershus universitetssykehus HF
Betanien Hospital
Diakonhjemmet sykehus
Frambu Senter for sjeldne funksjonshemninger
LHL-klinikkene
Helgelandssykehuset HF
Finnmarkssykehuset
Helse Fonna HF
Helse Førde HF
Universitetssykehuset Nord-Norge HF
Helse Nord RHF
Helse Møre og Romsdal HF
Helse Nord-Trøndelag HF
Kreftregisteret - Institutt for populasjonsbasert kreftforskning
Martina Hansens Hospital
Modum Bad
Nordlandssykehuset HF
Oslo universitetssykehus HF
Private ideelle i Helse Vest
RBUP Øst og Sør
Revmatismesykehuset AS
St. Olavs hospital HF
Helse Stavanger HF - Stavanger universitetssjukehus
Sunnaas sykehus HF
Sykehusapotek Nord HF
Sykehusapotekene i Midt-Norge HF
Sykehuset i Vestfold HF
Sykehuset Innlandet HF
Sykehuset Telemark HF
Sykehuset Østfold HF
Sørlandet sykehus HF
Valnesfjord Helsesportssenter
Vestre Viken HF
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)
Sykehusapotekene i Sør-Øst RHF

Instituttsektor

Institusjon
Meteorologisk Institutt
Telemarksforsking
Agderforskning
Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO)
Norsk senter for bygdeforskning
CICERO Senter for klimaforskning
Christian Michelsens Institute (CMI)
Christian Michelsen Research (CMR)
Forskningsstiftelsen Fafo
Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)
Fridtjof Nansens Institutt (FNI)
Havforskningsinstituttet
Institutt for energiteknikk (IFE)
IRIS - International Research Institute of Stavanger
Institutt for samfunnsforskning (ISF)
Kriminalomsorgens utdanningssenter KRUS
Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
Folkehelseinstituttet (FHI)
Nansen senter for miljø og fjernmåling (NERSC)
Norges Geotekniske institutt (NGI)
Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)
NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning
NILU - Norsk institutt for luftforskning
Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Norsk institutt for vannforskning (NIVA)
NIOM - Nordisk institutt for odontologiske materialer
NOFIMA
Nordlandsforskning
NORSAR
Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU)
Norsk Regnesentral
Northern Research Institute AS (NORUT)
Norsk utenrikspolitisk institutt (NUPI)
NTNU Samfunnsforskning AS
Uni Research Polytec AS
PRIO - Institutt for fredsforskning
Stiftelsen SINTEF
Samfunns- og næringslivsforskning AS (SNF)
Staten arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning
Tel-Tek
Trøndelag forskning og utvikling
Transportøkonomisk institutt (TØI)
UNI Research AS
Vestlandsforsking
Veterinærinstituttet
Østfoldforskning AS
Østlandsforskning AS
Møreforsking
Teknova AS
Northern Research Institute Narvik AS
SINTEF Energi AS
SINTEF Ocean
SINTEF Petroleum AS
SINTEF Raufoss Manufacturing AS
Norsk Polarinstitutt
Statistisk Sentralbyrå
Norges geologiske undersøkelse
Nasjonalbiblioteket
Arkivverket (Riksarkivet og statsarkivene)
Publisert 11. aug. 2017 11:28 - Sist endret 6. aug. 2019 12:46