Siteringstall i DUCT

DUCT henter data fra Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB). NIB besitter en komplett database, inkludert siteringer, som omfatter alle publikasjoner som er indeksert i Web of Science (WoS). NIB inneholder pr i dag data om publikasjoner til og med 2019, og er sist oppdatert i April 2020

Siteringstall

Siteringer hentes i DUCT for alle publikasjoner som finnes i WoS. Dekningsgraden vil være ulik avhengig av fagfelt, der særlig fagfelt som publiserer mye på norsk vil være dårlig dekket, mens fagfelt som medisin og fysikk vil være veldig godt dekket.

Referanseverdier og field normalized citation score

I tillegg til absolutte siteringstall pr publikasjon finnes det informasjon om referanseverdier for siteringer. Dette er et mål på hvor mange siteringer det er vanlig å få innenfor et gitt fagfeltet. Referanseverdiene er beregnet som gjennomsnittlig antall siteringer for publikasjoner av en gitt kategori, innen et gitt fagfelt pr år. For publikasjoner med fler enn et fagfelt, er det brukt et gjennomsnitt av referanseverdiene for disse fagfeltene. Hva som er høye siteringstall varierer ofte med fagfelt og derfor er referanseverdien viktig å ha med når man analyserer siteringer på tvers av fag. Variabelen field normalized citation score beregnes ved å dele antall siteringer på referanseverdien. Resultatet er en indikator som kan benyttes på tvers av fag og årstall.

Persentil

En annen måte å analysere siteringer på er å bruke variabelen percentile. Denne er beregnet på hele datasettet fra Web of Science, og forteller hvor stor andel av publikasjoner innenfor et fagfelt, dokumenttype og årstall, som har oppnådd samme antall siteringer eller flere. En persentil på 10% vil f.eks. si at publikasjonen er blant de 10% mest siterte publikasjonene innen gitt fagfelt i gitt år. Alle publikasjoner med 0 siteringer vil ha persentil = 100%.

Fagfelt

Sammen med siteringene overfører vi også informasjon om fagfelt fra NIB. For publikasjoner som er dekket av NIB kan du derfor velge om du ønsker å benytte de norske NPI-fagfeltene eller WoS sin fagfeltinndeling. I NIB er fagfelt knyttet til kanalen og hver kanal kan ha flere fagfelt. Ved beregninger av fagfelt-referanseverdi og persentil, der dokumentet tilhører flere fagfelt, brukes et gjennomsnitt av verdiene.

Årstall

Årstall for publisering kan avvike mellom Cristin og WoS. Du finner derfor en egen variabel for årstallet som det er registrert i WoS. Det er dette årstallet som er benyttet for å beregne referanseverdiene(se over).

Dokumenttype

Referanseverdi og persentil tar høyde for ulike typer publikasjoner. F.eks. vil det finnes egne verdier for vitenskapelige artikler/ledere osv. Ettersom publikasjonskategori kan avvike mellom Cristin og WoS finner du en egen variabel som viser hvilken kategori den gitte publikasjonen er indeksert som i WoS. Hvis du f.eks. lurer på hvorfor to ulike publikasjoner innen samme fagfelt for ulikt referansetall kan det tenkes at det skyldes ulik kategorisering av publikasjonen mellom Cristin og WoS

Publisert 17. nov. 2020 12:30 - Sist endret 17. nov. 2020 12:30