Om NVI-rapportering av vitenskapelige publikasjoner

Noen institusjoner mottar deler av sin bevilgning basert på deres resultater innenfor utdanning og forskning. Forskningsinsentivene inneholder indikatorer på antall doktorgradsstudenter, ekstern finansiering og vitenskapelig publisering («tellekantordningen»). Resultatene rapporteres til Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Finansieringsordningen baserer seg på en resultatbasert omfordeling (RBO) av en fastsatt pott. Hensikten med rapporteringen er å stimulere til økt publisering av forskning og kvalitet på forskningen, i tillegg til nasjonalt og internasjonalt samarbeid. 

Intensivene er bakt inn i en algoritme som regner ut poengsummen for publikasjonene. Tildelingen til hver enkelt institusjon kommer an på deres andel av den totale summen av publikasjonspoeng. Publikasjonspoeng er et mål på hvor mye uttelling en gitt publikasjon gir. 

Vitenskapelig publikasjon

I følge Rapporteringsinstruksen er det bare vitenskapelige publikasjoner som skal rapporteres inn. Instruksen stiller fire krav til hva som kan defineres som en vitenskapelig publikasjon i rapporteringen. Samtlige krav må være oppfylt:

  • Presentere ny innsikt
  • Være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelig i ny forskning
  • Være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den
  • Være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for "fagfellevurdering"

Se §1 i Rapporteringsinstruksen for mer informasjon.

Merk: At en publikasjon ikke oppfyller kravene for NVI-rapporteringen innebærer ikke at publikasjonen er uvitenskapelig. "Vitenskapelig publikasjon" er bare en benevnelse for det utvalget av publikasjoner som skal rapporteres inn.

Rapporteringsinstruksen

Regelverket og prosessene som styrer rapporteringen er nærmere forklart i Rapporteringsinstruksen og på nettsidene for den norske publiseringsindikatoren (NPI).

Universitets- og høyskoleloven

NVI-rapporteringen er nedfelt i Lov om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 7-7.Rapportering til database for vitenskapelig publisering. Rapporteringen gjelder også for sykehus og forskningsinstitutter.

Norsk vitenskapsindeks (NVI)

Alle publikasjoner som rapporteres inn til departementene inngår i Norsk vitenskapsindeks (NVI). Samlingen er en del av Cristins database og er felles for alle medlemsinstitusjoner. Cristin tar imot rapporteringsfilene fra alle institusjoner, bearbeider data og leverer videre til NSD (UH), Forskningsrådet (institutt) og NIFU (sykehusene).

Se også

Informasjonssider for NVI-rapporteringen

Eksterne lenker

Lov om universiteter og høyskoler (Lovdata)Norsk publiseringsindikator (NPI)

Publisert 30. aug. 2017 13:36 - Sist endret 8. des. 2017 10:12