Utregning av poeng for vitenskapelige publikasjoner

I forslag til statsbudsjettet 2016 som ble lagt fram i oktober 2015, orienterte regjeringen om at det vil bli en justering av publiseringsindikatoren f.o.m. rapportering av 2015-publikasjoner og påfølgende år.

Instituttsektoren, helsesektoren og UH-sektoren: Alle tre sektorer benytter samme beregning av publiseringsindikatoren. Justeringen medfører ingen endringer i hva institusjonene skal rapportere i Cristin.

Les mer om den justerte beregningsmåten for publiseringspoeng på nettsiden for Norsk publiseringsindikator.

Datagrunnlag for utregning av poeng for vitenskapelige publikasjoner

Data fra Cristin skal benyttes til å beregne poeng for vitenskapelige publikasjoner i de tre sektorene. Poeng for vitenskapelige artikler er en vektet størrelse basert på hvert arbeids kombinasjon av

 • kvalitetsnivå for publiseringskanal (tidsskrift/forlag)
 • publikasjonsform (bok, artikkel i ISSN-publikasjon, artikkel i ISBN-publikasjon) 
 • internasjonalt samarbeid
 • institusjonens forfatterandeler

Nivåinndeling av kanaler

De nasjonale målesystemene for vitenskapelige publikasjoner er basert på en nivåinndeling av vitenskapelige tidsskrifter ut i fra en vurdering av kvaliteten på tidsskriftene. Formålet med en kvalitetsinndeling av tidsskrifter er å stimulere til høy kvalitet ved publisering av vitenskapelige artikler. Når kanalen ligger på nivå 1 eller 2 betyr dette at de er godkjente, der nivå 2 er kanaler med høyere internasjonal prestisje.

NSD saksforbereder kanaler på nivå 1, mens det er UHRs Nasjonale publiseringsutvalg som koordinerer plassering av kanaler på nivå 2. Dette gjøres etter innspill fra UHRs mange nasjonale fagorgan.

Det er en målsetning at volumet av publisering i nivå 2 kanaler skal være rundt 20 prosent av det totale publiseringsomfanget (altså 20 prosent av publikasjonsvolumet og ikke 20 prosent av publiseringskanalene). Disse 20 prosentene er fordelt også innenfor hvert fagfelt, som administreres av et fagorgan. Dette innebærer en begrensing i antall kanaler på nivå 2 og gir seg noen ganger utslag i at kanaler flyttes fra nivå 1 til 2 eller omvendt. Når de nasjonale fagrådene er ferdig med å rangere kanaler på nivå 2 og endringene er ferdigbehandlet av Det nasjonale publiseringsutvalget, oppdaterer NSD sitt register over vitenskapelige publiseringskanaler med gyldige vitenskapelige kanaler på nivå 1 og 2 og gjør disse tilgjengelig for forskningssektoren via Cristin.

Gjennom NSDs nettside kan det gjøres søk på fagområder, for å se fordelingen av tidsskrifter på nivå 1 og 2 innenfor de ulike fagområdene (for eksempel: revmatologi, samfunnsmedisin, øre-nese-hals, osv.).

Alle tre sektorer (instituttsektoren, Helseforetakene- og UH-sektoren) er involvert i nivåinndeling av kanaler via representasjon i Nasjonalt publiseringsutvalg.

Vekting av publikasjonsform og kvalitetsnivå

Ved beregning av poeng skal forfatterandelene vektes (multipliseres) med en faglig fastsatt tallstørrelse. Kombinasjonene av publikasjonsform og kvalitetsnivå danner kategorier som gir utgangspunkt for vekting.

Vektene som anvendes i de tre sektorenes finansieringssystemer er slik:

Kategori Nivå 1 Nivå 2
Monografi (ISBN/ISSN) 5 8
Artikkel i antologi (ISBN) 0,7 1
Artikkel i periodika og serier (ISSN) 1 3

Vekting av samarbeid

Det gis ekstra uttelling for samarbeid.

Instituttsektoren, Helseforetakene- og UH-sektoren: Institusjonenes poeng blir multiplisert med en faktor på 1,3 for internasjonalt samforfatterskap.

Beskrivelse av den nye publiseringsindikatoren basert på institusjonenes forfatterandeler

I 2013 gjennomførte Dansk Center for Forskningsanalyse ved Aarhus Universitet en Evaluering af den norske publiceringsindikator på oppdrag fra Universitets- og høgskolerådet. Evalueringen fant bl.a. at indikatoren ikke balanserer godt nok mellom fagområdene som mål på vitenskapelig produktivitet. Dette er et problem fordi indikatoren brukes til å omfordele forskningsmidler mellom institusjoner med ulike fagprofiler.

I 2014 har Det nasjonale publiseringsutvalget ved hjelp av simuleringer funnet en løsning for beregning av publiseringspoeng på institusjonsnivå som gir bedre balanse mellom fagene. Løsningen vil bli innført i budsjettfordelingen for 2017 på grunnlag av data fra vitenskapelig publisering i 2015. Løsningen har følgende konsekvenser som alle anses som ønskelige:

 • En mer fagnøytral publiseringsindikator
 • Økt stimulans til samarbeid om vitenskapelig publisering mellom institusjoner og land
 • En fortsatt motvirkning av et mulig ønske om å føre opp flere forfattere enn rimelig i publikasjonen
 • Større vanskeligheter enn før med å bruke indikatoren på individnivå
 • Ingen endring i vektingen av nivå og publikasjonsform
 • Ingen endring i institusjonenes rapportering av publikasjonsdata til Cristin

Løsningen er knyttet til beregningen av institusjonenes forfatterandeler i publikasjoner som mer enn én institusjon medvirker til. I slike tilfeller har publiseringspoenget hittil vært multiplisert med en brøk som tilsvarer summen av institusjonens forfatterandeler dividert på totalt antall forfatterandeler i publikasjonen. Heretter skal institusjonens publiseringspoeng multipliseres med kvadratroten av samme brøk. Denne løsningen demper virkningen av brøkdelingen, men institusjonene må fortsatt dele uttellingen mellom seg.

Av hensyn til publikasjoner hvor én forfatter krediterer mer enn én institusjon, defineres forfatterandel fortsatt som enhver unik kombinasjon av forfatter og institusjon i publikasjonen. Som eksempel vil en publikasjon med to forfattere, hvorav den ene krediterer to institusjoner, ha tre forfatterandeler.

Metode for beregning av publiseringspoeng i den nye publiseringsindikatoren:

For en publikasjon med tilknytning til mer enn én institusjon beregnes publiseringspoeng slik:

 1. Beregn totalt antall forfatterandeler i publikasjonen. En forfatterandel er enhver unik kombinasjon av forfatter og institusjon i publikasjonen.
 2. Beregn hvor mange forfatterandeler institusjonen har, og divider på totalt antall forfatterandeler
 3. Beregn kvadratroten av tallet (brøken) i punkt 2
 4. Multiplisér med poeng for nivå og publikasjonsform
 5. Multiplisér med 1,3 hvis publikasjonen har tilknytning til utenlandske institusjoner

For publikasjoner med tilknytning kun én institusjon brukes bare poeng for nivå og publikasjonsform.

Publisert 10. okt. 2018 09:19 - Sist endret 11. okt. 2018 14:50