Eksempler og avgrensninger av publikasjoner som kan rapporteres

Identifisering av originalartikler og oversiktsartikler i tidsskrifter

En originalartikkel kan kalles ulike ting i ulike tidsskrifter. Hvis du er i tvil er det lurt å lese om de artikkeltypene det aktuelle tidsskriftet opererer med. Dette finner du som regel i forfatterveiledningen eller «om tidsskriftet» på tidsskriftenes nettsider. Beskrivelsen av de ulike artikkeltypene gir en god pekepinn på hva tidsskriftet kaller sine fagfellevurderte artikler som inneholder original forskning.

Eksempel:

Såkalte ‘Guidelines’ er en artikkeltype som har vært oppe til vurdering i Det medisinske publiseringsutvalget, og det er enighet i utvalget om at slike publikasjoner kan rapporteres dersom de ellers oppfyller rapporteringsinstruksens krav.

Antropologisk film sidestilt med original ‘artikkel’

Det nasjonale publiseringsutvalg har anerkjent at vitenskapelig antropologisk film kan rapporteres som vitenskapelig publikasjon sidestilt med vitenskapelige artikler etter gitte kriterier.

  • Filmen er fagfellevurdert og publisert i godkjent publiseringskanal.
    Det finnes i dag én godkjent publiseringskanal som publiserer fagfellevurderte filmer
    Se mer om tidsskrift: http://boap.uib.no/index.php/jaf.
  • Hver film har oppført forfatter- og institusjonstilknytning.
  • Filmen skal registreres og rapporteres i Cristin som ‘vitenskapelig artikkel’ og ikke film.

Medisinske publikasjonstyper

Det medisinske publiseringsutvalget har vurdert publikasjonstypene Study protocols og case reports og kommet fram til at disse i hovedsakelig ikke ikke rapporteres og NPU stiller seg bak disse vurderingene.

Study protocol/Studieprotokoll:

Heller enn å presentere ny vitenskapelig innsikt tilfører en studieprotokoll viktig grunnlag for planlagte eller pågående studier som på et senere tidspunkt kan publiseres (og rapporteres) som en vitenskapelig artikkel.

Case report/Kasuistikk:

Fokuset er på en enkeltobservasjon. Dette skiller kasustikken fra originalt vitenskapelig arbeid som er systematisk innsamlet og presenterer ny innsikt til forskningsfeltet. Dokumentasjonen man finner i denne typer case reports er utvilsomt viktig, og kan danne grunnlag for videre vitenskapelig arbeid, men kan ikke i seg selv tolkes som et vitenskapelig arbeid jfr. rapporteringsinstruksen.

Publisert 11. okt. 2018 09:19 - Sist endret 11. okt. 2018 09:19