Registrere  publikasjoner for rapportering

Kreditering vs. ansettelse – hvilke publikasjoner kan institusjonen rapportere?

For at en institusjon kan rapportere en publikasjon, må en forfatter ha oppgitt navnet til institusjonen på selve publikasjonen. Dette kalles kreditering.

En institusjon skal bare krediteres for en publikasjon dersom den har gitt et nødvendig bidra til arbeidet. Det er ikke tilstrekkelig at forfatter er ansatt på institusjonen. Publikasjonen kan ha vært finansiert via en bistilling ved en annen institusjon.

Når forlaget oppgir feil tilknytning

I noen tilfeller kan forlaget kreditere feil institusjon på publikasjonen, eller ikke oppgi en institusjon i det hele tatt. Kan dere dokumentere at forfatter har gitt korrekt informasjon til forlaget, enten i innsendt manus eller e-postkorrespondanse, godtas dette for å kunne rapportere publikasjonen.

Navnet på institusjonen eller enheten må komme klart og tydelig frem i dokumentasjonen. Husk å legge inn kommentar på posten i Cristin om at adresseringen avviker fra publikasjonen, men at dere kan dokumentere riktig adressering.

Merk at NVI-rapporteringen kan bli gjenstand for revisjon.

Kategorisering av publikasjoner

Det er normalt forlagets kategorisering av publikasjonen som avgjør hvilken kategori du skal bruke i Cristin. Om du ikke finner riktig kategori, velg den som er nærmest.

Bruk originalpublikasjonen

Ta utgangspunkt i originalpublikasjonen. Presentasjoner på nettsider kan være feil. For tidsskriftsartikler vil dette si pdf., for bøker tar man utgangspunkt i kolofonsiden, introduksjon eller beskrivelse av boken. Om boken mangler dette, kan du bruke beskrivelsen på forlaget sine nettsider.

Letters

Artikkeltypen «Letter» kan være rapporterbar. I noen tidsskriftet blir denne artikkeltypen beskrevet som originalforskning. Det gjelder blant andre en del tidsskrifter tilknyttet Nature. Flere vitenskapelige tidsskrifter har "Letter" i navnet på tidsskriftet, f.eks. Physical Review Letters.

Merk: «Letters»  som originalforskning må ikke forveksles med korrespondanse til tidsskriftet/brev til redaktøren.

Kategorier i NVI

Kun publikasjoner som registreres i kategoriene som er merket som "vitenskapelige" i Cristin vil komme opp til kontroll og godkjenning:

  • vitenskapelig artikkel
  • vitenskapelig oversiktsartikkel
  • vitenskapelig monografi
  • vitenskapelig kommentarutgave
  • vitenskapelig antologi/konferanseserie
  • vitenskapelige (antologi)kapittel/artikkel/konferanseartikkel

Hva er en vitenskapelig publikasjon?

"Vitenskapelig" er i NVI-rapporteringen et begrep som betegner utvalget av publikasjoner som kan rapporteres inn. Det innebærer ikke at annet forskning ikke er vitenskapelig.

Vær oppmerksom på at ikke alt som blir registrert i disse kategoriene kan rapporteres inn. Rapporteringsinstruksens punkt 1 gir definisjonen på hva som skal regnes som vitenskapelig i forbindelse med NVI-rapporteringen.

Publikasjonen må oppfylle samtlige av de følgende fire kravene:

  • presentere ny innsikt
  • være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning
  • være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den
  • være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for "fagfellevurdering" (se punkt 1.1 i Rapporteringsinstruksen for forklaring).

Hvilke typer publikasjoner kan rapporteres?

Rapporteringsinstruksen punkt 5 lister de publikasjonstypene som kan rapporteres inn. Departementene, etter anbefalinger fra Publiseringsutvalget i Universitets og høgskolerådet, har bestemt hvilke typer publikasjoner som skal gi uttelling.

Unntak finnes — utvis skjønn

At noen er registrert i en av de vitenskapelige kategoriene i Cristin betyr ikke automatisk at de kan rapporteres. For hver publikasjon må man vurdere om de oppfyller de fire kravene til vitenskapelig publikasjon ihht Rapporteringsinstruksen punkt 1.1.

Publikasjonstyper som normalt ikke skal rapporteres inn er "medisin i bilder", bokanmeldelser, leder, kronikk, avisartikler og artikler i fagblader som ikke har fagfellevurdering. Vi sier "normalt" fordi disse publikasjonstypene kan i noen tilfeller oppfylle de fire kravene. I slike tilfeller må publikasjonen registreres i en av de vitenskapelige kategoriene for at de skal komme til kontroll.

For å forenkle prosessen med kontroll av poster, kan man velge å registrere arbeider som ikke kan rapporteres i en av de andre kategoriene. Da slipper man å gjøre en ny vurdering av publikasjonen senere. Hvis du er usikker på en artikkeltype, er det lurt å sjekke «About this journal» hvor de ulike artikkeltypene i tidsskriftet ofte beskrives i en forfatterveiledning.

Fagråd ved institusjonen

Vi anbefaler alle institusjoner å opprette et "NVI-fagråd" med faglige tilsatte og forskningsledelse som kan bistå superbruker i vurdering av tvilstilfeller.

Definisjoner på vanlige publikasjonstyper

Monografi

En monografi er en bok med én eller flere forfattere, gjerne om et avgrenset tema, der forfatterne er oppført i tilknytning til tittelen (ikke enkeltkapitler). Publikasjonen har et ISBN-nummer.

Antologi, kapittel i antologi, konferanseserie og konferanseartikkel

En antologi består av en samling med tekster. Det vil si en bok med flere tekster/kapitler som har forskjellige forfattere. Forfatternavn er oppført i tilknytning til kapitlene. Artiklene/kapitlene har ikke eget ISBN, men er knyttet til en antologi som har ISBN.

Det er kun kapitlene i en antologi som kan rapporteres. Redaktørrollen på en antologi gir ikke uttelling.

Konferanseartikler

Konferanseartikler (Conference papers) er artikler som publiseres i tilknytning til en konferanse. For at en konferanseartikkel skal kunne regnes som en vitenskapelig artikkel, og rapporteres inn, må den oppfylle kravene i Rapporteringsinstruksen.

Registrering i Cristin

Registrering av antologikapitler og konferanseartikler i Cristin er litt annerledes enn for andre publikasjoner. Først må du registrere «hovedverket», som er antologien eller konferanseserien. Derette registrerer du bokkapitlene eller konferanseartiklene. Kapitlene og artiklene kobles til "hovedverket" i registreringen. Om artiklene/kapitlene er koblet til bøker eller samlinger som utgis hvert år, pass på at du kobler dem til riktig utgivelse når du søker opp boken i registreringen.

Artikkel i periodika, serier og nettsteder (ISSN-titler)

Dette omfatter tidsskriftartikler, artikler publisert online og bokkapitler knyttet til bokserier. Den enkelte publikasjon kan ha én eller flere forfattere og er koblet til et ISSN. Forfatternavnene er oppført i tilknytning til bokkapittelet eller tidsskriftsartikkelen.

Artikler som er publisert online før trykking/print må ha en DOI-lenke for å kunne rapporteres inn. DOI står for Digital Object Identifier og er en unik lenke som kun peker til ett arbeid.

Publisert 26. sep. 2017 14:35 - Sist endret 7. des. 2017 12:51