Aktører i NVI-rapporteringen

Rapporteringen av vitenskapelige publikasjoner (NVI-rapportering) er et samarbeid mellom flere aktører.

Kunnskapsdepartementet (KD) og Helse og omsorgsdepartementet (HOD)

KD og HOD har gitt Unit mandat til å gjennomføre NVI-rapporteringen for Universitets- og høgskolesektoren (UH-sektor), helsesektoren og instituttsektoren. De to departementene beslutter hvilke typer vitenskapelig publikasjon som skal gi uttelling ved NVI-rapporteringen, og hvor stor uttellingen skal være.

Universitets og høgskolerådet (UHR) > Det nasjonale publiseringsutvalget (PU)

Det nasjonale publiseringsutvalget (PU) har representanter fra UH-sektor, helsesektor og instituttsektor, og er formelt knyttet til UHR. Utvalget har ansvar for forvaltningen av det faglige systemet rundt publiseringsindikatoren (retningslinjer, rutiner, kanaler, mm).

Publiseringsutvalget vedtar hvilke tidsskrifter og forlag som skal godkjennes på nivå 1. De utnevner Fagråd som nominerer tidsskrifter til nivå 2, og PU fatter den endelige beslutningen. De gir også anbefaling til KD på endringer i rapporteringsinstruksen.

Har ansvar for nettstedet om den norske publiseringsindikatoren (NPI) sammen med NSD - norsk senter for forskningsdata

Tvisteutvalget for NVI

Tvisteutvalget for NVI behandler saker der institusjonene ikke blir enige om hvorvidt eller hvordan en publikasjon skal rapporteres. Utvalget består av en representant fra UH-sektoren, en fra instituttsektoren og en fra helsesektoren.

Medlemmer til Tvisteutvalget nomineres fra følgende råd/utvalg: Universitets og høgskolerådet (UHR), Forskningsinstituttenes fellesarena (FFA) og De regionale helseforetakene (RHF). UHR koordinerer utvalgsprosessen.

Saker til Tvisteutvalget skal formelt meldes til Cristin-sekretariatet innen 1. mars. Saksinnmeldingen må inneholde all dokumentasjon fra de ulike partene i tvisten, som vil være relevant for saksbehandlingen. Sakene som innmeldes må være godt faglig dokumentert og forankret ved institusjonens ledelse.

Vedtakene i Tvisteutvalget er endelige, og kan ikke påklages.

Seksjon for forskningstjenester, Unit > Cristin-sekretariatet

Forvalter Cristin-systemet og hjelper institusjonene å gjennomføre rapporteringen. Har ansvaret for å informere om reglement og frister, og opplæring av superbrukerne. Mottar rapporteringsfilene fra alle institusjoner og ferdigstiller NVI-rapport som så sendes videre DBH, NIFU og Norges forskningsråd.

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) > Database for statistikk om høgre utdanning (DBH)

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) har ansvaret for registeret over publikasjonskanaler (tidsskrifter og forlag) og administrasjonen av dette. Dette innebærer oppdateringer og feilrettinger i oppføringene i kanalregisteret.  NSD er også saksbehandlere for kanaler som nomineres til å gi uttelling i rapporteringen.

NSD eier Database for statistikk om høgre utdanning (DBH), og har ansvaret for å sende data fra NVI-rapporteringen for Universitets- og høgskolesektoren til Kunnskapsdepartementet.

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)

Er gitt i oppdrag av HOD å beregne endelige publikasjonspoeng i helsesektoren.

Norges forskningsråd

Er gitt i oppdrag av KD å beregne endelige publikasjonspoeng for instituttsektoren.

Eksterne lenker

Kunnskapsdepartementet

Helse- og omsorgsdepartementet

Universitet og høgskolerådet

Det nasjonale publiseringsutvalget

NPI

Unit – Direktoratet for IKT og fellestjenester i høyere utdanning og forskning

NIFU

Norges forskningsråd

 

Publisert 15. sep. 2017 10:54 - Sist endret 11. okt. 2018 10:05