Konsortieavtaler på bibliometrivertktøy

Konsortieavtalene gjelder tilgang til verktøyene SciVal og InCites, fra henholdsvis Elsevier og Clarivate. Kontraktene er fremforhandlet av Unit som en del av Nasjonal infrastruktur for bibliometri (NIB) sin anskaffelse av data.

Konsortiet

Konsortiene er av «drop in»-typen. Det vil si at hver enkelt institusjon velger selv om de vil delta i et av konsortiene. Det er deltagerne i konsortiene som utgjør konsortiet. Unit er ikke deltager i konsortiet, men er en konsortieadministrator. Deltagerne tilslutter seg avtalen gjennom en fullmaktavtale med Unit. Betaling ordnes gjennom Unit.

Kontrakten

Det jobbes med å få på plass selve kontrakten med Elsevier, og med få frem de riktige prisene. For å skape mest mulig like vilkår i behandlingen av begge leverandørene, setter vi lanseringsdatoen for konsortiene til 12. februar. Frist for innmelding blir 15. mars. Konsortiet trer i kraft med tilgang til verktøyene fra 1. april. Det vil bli mulig å melde seg inn ved flere tidspunkt pr år. Prisen blir beregnet fra når man melder seg inn. De som meder seg inn i konsortiet forplikter seg ut hele avtaleperioden på tre år.

Fullmaktavtale

Fullmaktavtalen består av to deler. En fullmaktavtale som regulerer samarbeidet mellom Unit og institusjonen, og en fullmakt som gir Unit rett til å representere institusjonen overfor leverandør. Vi bruker den innarbeidede modellen fra Units konsortier for biblioteklisenser som mal. De avtalene administreres av Seksjon for Lisensavtaler og åpen tilgang (LÅT). Se her for eksempel på fullmaktavtale og fullmakt, hvor vi viser foreslåtte endringer i forhold til LÅTs utgave. Siden NIB-konsortiene kan ha ulikt kostnadssted i forhold til bibliotekkonsortiene, har vi valgt å ha to parallelle fullmaktavtaler.

LÅT jobber med å få på plass en løsning for elektronisk signering av avtalene.

Neste steg

12. februar kommer vi med:

  • Prisene på begge verktøy
  • Selve lisensavtalene med leverandørene
  • Rutiner for innmelding i en avtale
  • Muligheter for prøveperiode (trials)
  • Endelig versjon av Fullmaktavtalen
  • Informasjon om betalingsvilkår og betalingsrutiner
  • Veiledning på valg av verktøy
  • Mer informasjon om verktøyene

Fra 12. februar åpner vi også for spørsmål rundt avtalen, men viser fortrinnsvis til Bibliometriforum 4. mars ved OsloMet for videre diskusjoner rundt avtalen.

Veiledning på valg av verktøy

Anbudskonkurransen vektla kvalitet til 70 % og pris til 30 % og det er forventet at institusjonene vektlegger dette på samme måte når dere skal velge verktøy.Kvalitetsvurderingen ved institusjonene kan vektlegge både funksjonalitet og hvilken dekning dataene i verktøyet har for egen institusjon.

Vi jobber med en egen side for dekningsgrad, slik at alle har et noenlunde likt utgangspunkt for sine vurderinger.

Funksjonaliteten i de to verktøyene ble i testseminaret vurdert til å være noenlunde likt. I tillegg vet vi at begge verktøy har noen flere funksjoner som ikke ble testet fordi de fungerer ulikt. Nærmere vurdering må gjøres ut fra behov. Det sies at SciVal er mer intuitivt en InCites, og derfor egner seg best når mange "utrente" skal ha tilgang.

 

Publisert 18. jan. 2019 12:08 - Sist endret 5. feb. 2019 14:28