Resultat frå rapportering av vitskaplege 2015-publikasjonar

I år har universitets- og høgskolesektoren, helsesektoren og instituttsektoren for første gong same modell for poengrekning av dei innrapporterte vitskaplege publikasjonane (NVI) fra 2015.

Den nye poengberegningsmodellen skal gi betre balanse mellom faga og stimulere til meir samarbeid. Til no, er det berre helsesektoren og instituttsektoren som har fått utteljing for samarbeid. Med den nye modellen, får òg dei med tilknyting til universitets- og høgskolesektoren utteljing for internasjonalt samarbeid. Modellen vart vedtatt i oktober 2015 for universitets- og høgskolesektoren og helsesektoren, og i slutten av januar i år for instituttsektoren.

NVI 2015

Tendensen frå tidlegare år fortset. Det publiserast meir, av stadig fleire forskarar, og i fleire publiseringskanalar. I 2015 vart det publisert 22.302 publikasjonar av 21.815 forfattarar i 6229 kanaler. Publikasjonsmønster og innbyrdes tilhøve mellom forskingssektorane har derimot halde seg stabilt (fig.1).

Vi ser òg ei auke i samarbeid generelt - og internasjonalt samarbeid spesielt.

 

Fig.1: Publikasjoner og sektor, 2011-2015

     

Tallene er publisert på dbh.nsd.uib.no for universitets- og høyskolesektoren og på cristin.no for alle tre sektorene. 

Les mer:

Resultatene fra NVI-rapporteringen av 2015-publikasjoner er lagt ut på nettsidene til CRIStin.


 

Publisert 13. apr. 2016 15:14 - Sist endret 3. apr. 2020 12:00