Felles Nordisk workshop om åpen tilgang til forskningsresultater

Som en del av det EU-finansierte PASTEUR4OA-prosjektet, arrangerte CRIStin en workshop med Nordisk Ministerråd som vertskap i København 17. mars. Målet var å samle finansiører, forskningsinstitusjoner og politiske beslutningstakere fra de nordiske landene for å diskutere retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater.

PASTEUR4OA

Pasteur4OA

PASTEUR4OA står for "Open Access Policy Alignment Strategies for European Union Research". Målet for prosjektet er å bistå i etableringen av nye retninglinjer og mandater for åpen tilgang til forskningspublikasjoner, samt en samkjøring av allerede eksisterende retningslinjer som finnes på ulike forskningsinstitusjoner rundt omkring i Europa. Med en felles stemme  får vi større tyngde for eksempel i forhandlinger med forlagene. Et mer enhetlig landskap av mandater og retningslinjer å forholde seg til vil også forenkle hverdagen til forskere.

PASTEUR4OA-prosjektet administrerer en database med mandater for åpen tilgang kalt "ROARMAP". Her er det blant annet samlet og klassifisert nærmere 800 ulike retningslinjedokumenter om åpen tilgang fra forskningsinstitusjoner, forskningsråd, regjeringsorganer og lignende fra hele verden. På workshopen presenterte Dr. Alma Swan, fra PASTEUR4OA-prosjektet, funn fra arbeidet med innsamling og analyse av retningslinjer til ROARMAP-databasen. Basert på dette arbeidet har prosjektet fått et innblikk i hvilke elementer som er viktige for å oppnå effektive retningslinjer.  

- Noe av det som gir størst effekt er å koble åpen tilgang til forskernes egne interesser og karrieremuligheter, kunne dr. Alma Swan fortelle på konferansen.

Videre ble det diskutert en del rundt evalueringssystemene som finnes i de ulike landene per i dag. Slik de ofte er utformet, er de i beste fall nøytrale med tanke på å publisere åpent. Dette er et viktig moment som må taes med når det diskuteres nye retningslinjer for åpen tilgang. 

- Det er både teknisk og administrativt håndterlig å gjennomføre Open Access ganske raskt. Det er nettopp i slike situasjoner som vi nå har, der forskere vurderes ut fra hvor mange ganger de har vært på trykk i kommersielle tidsskrifter, at vi kunne ønske oss mer ledelse enn den vi så langt har sett fra Norges forskningsråd og Kunnskapsdepartementet. Jeg savner det politiske motet som trengs for å fatte de nødvendige beslutningene, sa Curt Rice rektor ved HiOA og styreleder for CRIStin i sitt innlegg. (Sitat gjengitt fra nyhetssak skrevet av NordForsk)

Det norske arbeidet med nasjonale retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater ble presentert av lederen for arbeidsgruppen, professor Torkel Brekke. Han kunne blant annet fortelle litt om arbeidsgruppens tanker rundt åpen tilgang og hvordan de har jobbet. Forslaget til retningslinjer ble publisert i en rapport den 15. juni i år (les mer og last ned rapporten i en tidligere nyhetssak på cristin.no). Forslaget vil bli sendt ut på høring 1. august.

Workshopen ble arrangert av CRIStin, med Nordisk Ministerråd og NordForsk som vertskap. Det var i alt 48 deltakere fra alle de fem nordiske landene pluss Baltikum. Blant deltagerne var representanter fra flere Nordiske forskningsdepartement, forskningsråd, private forskningsfinansiører og universitetsledelse. Etter innledende presentasjoner hvor deltagerne også fikk høre om Sveriges nasjonale retningslinjer og Finlands Open Science prosjekt, ble det holdt en paneldebatt om veien videre for de Nordiske landene. Av poengene som kom frem, var det at Norden står i en særstilling når det kommer til tradisjon og mulighet for samarbeid. Områder som ble særskilt trukket frem var lister over kvalitetsikrede publiseringskanaler og felles standarder for monitorering av Open Access.

Les også nyhetssak fra NordForsk om konferansen: Økende press for å gjennomføre Open Access i Norden

Publisert 5. sep. 2016 09:52 - Sist endret 29. okt. 2020 14:42