Oppstart for Nasjonal infrastruktur for bibliometri

Kunnskapsdepartementet har i forslaget til statsbudsjett fulgt anbefalingen fra Forskningsrådet om å etablere en Nasjonal infrastruktur for bibliometri. Det er foreslått at CRIStin får en økning i rammen på 3 millioner for å starte arbeidet.

Målet

Målet med en nasjonal infrastruktur for bibliometri er todelt. Det skal etableres en enkel tilgang til kvalitetssikrede data, og det skal bygges et faglig nettverk.

 

Data fra hele verden koblet mot CRIStin-data

Det vil bli kjøpt inn bibliometriskedata (data om publikasjoner og siteringer) fra hele verden. Disse vil bli koblet med norske data fra CRIStin. Det vil også bli inngått avtaler om verktøy for å tilrettelegge, lage utvalg, analysere og presentere dataene. CRIStin vil forvalte data og verktøy, samt bygge opp rapporter og analyser på basis av felles planlegging i kompetansenettverket. 

 

Kompetansenettverk

Aktuelle deltagere er forskningsmyndigheter og forskningsutførende institusjoner i Universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og helsesektoren, samt norske fagmiljøer som deltar i internasjonal bibliometrisk forskning. NIFU er tenkt å være primus motor i kompetansenettverket.

 

Oppstart

Selve anskaffelsene må vente til endelig budsjett er vedtatt, men vi starter med forberedelser. Første trinn er kompetanseinnhenting fra miljøer i Sverige og Nederland som har arbeidet med tilsvarende data i flere år. Sammen med relevante forskningsinstitusjoner vil det bli utført en behovskartlegging og detaljert planlegging. Prosjektet vil ta utgangspunkt i de forskningsinstitusjonene som var med i utredningen av nasjonal infrastruktur for bibliometri som bestod av de fire breddeuniversitetene og universitetssykehusene. Deretter vil nettverket bygges ut gradvis.

 

Budsjettramme

Midlene skal brukes til å lønne personell i CRIStin, til NIFU for faglig bistand på oppdrag, til etablering av teknisk drift og til å anskaffe data. Analyseverktøyet finansieres av de deltagende institusjonene i kompetansenettverket. CRIStin vil forhandle og inngå avtale med en kommersiell leverandør, og deltagerinstitusjonene kan knytte seg til denne.

Publisert 14. okt. 2016 12:58 - Sist endret 4. mai 2018 09:14