Endringer for Helsesektoren - Rapporteringsinstruks 2013

Helse- og omsorgsdepartementet har noen justeringer i det nasjonale målesystemet for forskning i de regionale helseforetakene med virkning for budsjettåret 2014. Fristen for rapportering av vitenskapelig publisering i 2013 er satt til 1. april 2014 kl 15:00.

Endringer for publiseringsindikatoren:

  • Monografier og vitenskapelige artikler i antologier inngår i målesystemet på lik linje med UH-sektoren og instituttsektoren
  • Det innføres en multiplikator på 1,25 for samarbeid på tvers av regionsgrenser for å styrke interregionalt samarbeid om forskning
  • Nivå 2A bortfaller: nivåinndelingen blir som for de andre sektorene
  • Multiplikatoren for internasjonalt samarbeid økes fra 2 til 2,5

Endring for andre indikatorer:

  • Det gis uttelling for ekstern finansiering med 10 poeng pr. tildelt million fra EU (tilsvarende nivå som i UH-sektoren)
  • Det gis uttelling for ekstern finansiering fra Norges forskningsråd med 1 poeng pr. tildelt million (tilsvarende nivå som i UH-sektoren)

For å lese hele instruksen, kan du gå hit: http://www.cristin.no/cristin/superbrukeropplaering/rapportering/rapporteringsinstruks.html

Publisert 28. okt. 2013 12:23 - Sist endret 6. okt. 2015 09:55