Nyhetssaker - Side 2

Publisert 31. jan. 2017 14:21

En internasjonal standardisering av statistikk og indikatorer med hensikt å måle effekten av åpen tilgang er foreløpig i startfasen. Med denne workshopen ønsker OpenAIRE å se på eksisterende initiativ samt bidra til en debatt om måling av effekten åpen tilgang har. 

Publisert 20. jan. 2017 14:49

Meir innhald til kommunehelsetenesta og betre samordning mellom CERES og Helsebiblioteket ved forhandling av avtalar er nokre av forslaga i ein rapport skriven på oppdrag frå Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).

Publisert 17. jan. 2017 14:01

CRIStin fusjonerte 1. januar 2017 med FSAT (Felles studieadministrativt tjenestesenter). Den nye organisasjonen har fått navnet CERES - Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier.

Publisert 5. des. 2016 14:53

I slutten av november vart HelseOmsorg21-monitor (HO21-monitor) lansert. Formålet med HO21-monitor er å samle statistikk om forskings- og innovasjonsaktivitetar innanfor helse og omsorg på ein stad. 

Publisert 1. des. 2016 14:57

CRIStin søker etter Assistent for prosjektleder/produkteier for nasjonalt «smidig» IT-prosjekt innen forskningsadministrasjon.

Utlysningen kan leses i UiOs rekrutteringsportal (easycruit).

Publisert 14. okt. 2016 12:58

Kunnskapsdepartementet har i forslaget til statsbudsjett fulgt anbefalingen fra Forskningsrådet om å etablere en Nasjonal infrastruktur for bibliometri. Det er foreslått at CRIStin får en økning i rammen på 3 millioner for å starte arbeidet.

Publisert 4. okt. 2016 12:38

I helgen ble ny versjon av søknadsskjemaer til REK* lansert, og med det fikk søknadsportalen en kobling til CRIStin-systemet.

* (Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk)

PASTEUR4OA
Publisert 5. sep. 2016 09:52

Som en del av det EU-finansierte PASTEUR4OA-prosjektet, arrangerte CRIStin en workshop med Nordisk Ministerråd som vertskap i København 17. mars. Målet var å samle finansiører, forskningsinstitusjoner og politiske beslutningstakere fra de nordiske landene for å diskutere retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater.

Publisert 9. aug. 2016 09:49

Kunnskapsdepartmentet har no sendt forslaget til nasjonale retningsliner for open tilgang til forskingsresultat på høyring.

Publisert 24. juni 2016 11:30

Den nye nettstaden er ei informasjonsteneste om den norske publiseringsindikatoren.

Publisert 14. juni 2016 10:02

I dag leverte arbeidsgruppen som fikk i oppgave å lage retningslinjer for åpen tilgang til forskningsresultater sin rapport til Kunnskapsdepartementet (KD).

Publisert 13. juni 2016 08:48

CRIStin har fått mange spørsmål om vi skal fusjonere med FSAT. Svaret er at ein eventuell fusjon ikkje er vedtatt enno. Vi er i dialog med FSAT om ein mogleg fusjon.

Publisert 9. juni 2016 11:16

I januar oppnemnte Kunnskapsdepartementet (KD) ei arbeidsgruppe som fekk i oppgåve å utarbeide nasjonale retningsliner for open tilgang til forskingsresultat. I neste veke overrekker arbeidsgruppa rapporten sin til KD.

Publisert 23. mai 2016 13:55

CRIStin søkjer etter prosjektleiar/produkteigar for nasjonalt «smidig» IT-prosjekt innan forskingsadministrasjon

Publisert 2. mai 2016 12:54

Med den nye datautvekslingstenesta (REST API), kan du hente ut data om prosjekt, institusjonar og personar. Dataa kan gjenbrukast til dømes i eigne nettsider. 

Akademiet for yngre forskere
Publisert 22. apr. 2016 08:40

Dei unge akademia i Europa har sendt eit felles innspel om open tilgang og open data til Europakommisjonen. Innspelet vart presentert på konferansen om open vitskap arrangert i Nederland 4. og 5. april.

Publisert 19. apr. 2016 12:58

Gå ikkje glipp av Johannes W. Løvhaug (Forskingsrådet) og Jan Erik Frantsvåg (Universitetet i Tromsø) som skal halde innlegg om open tilgang (Open Access) i eit nasjonalt perspektiv og med tanke på betalingsmodellar. 

Publisert 13. apr. 2016 15:14

I år har universitets- og høgskolesektoren, helsesektoren og instituttsektoren for første gong same modell for poengrekning av dei innrapporterte vitskaplege publikasjonane (NVI) fra 2015.

Publisert 11. apr. 2016 14:27

Nederland inviterte forskningsledere og politisk ledelse fra hele Europa til Amsterdam 4. og 5. april for å diskutere en felles tilnærming for overgangen til åpen vitenskap. Dette inkluderer åpen tilgang til forskningsresultater og best mulig gjenbruk av forskningsdata.

Publisert 5. apr. 2016 12:06

Sidan oppstarten i 2014 har konsortiet "Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics" (SCOAP3) sørgt for at over 10 000 artiklar innan partikkelfysikk er gjort ope tilgjengeleg. 

Publisert 1. apr. 2016 16:47

Gjennomføringa av årets rapportering har gått etter planen. I alt 22 300 vitskaplege publikasjonar vart rapportert inn innan fristen kl 15 i dag.

Publisert 29. mars 2016 11:19

Open tilgang til forskingsresultat stod på agendaen på Berlin12-konferansen i desember i fjor. Deltakarar frå 19 land vart einige om ei rekkje punkt som er nedskrive i ein intensjonsavtale og signert av dei organisasjonane som var til stades på konferansen.

Publisert 22. mars 2016 10:55

Det er blitt etablert eit råd for konsortieforhandlingar som skal gi innspel til CRIStin på kva for mål som er viktige ved forhandlingar, og dessutan oppnemne deltakarar til dei ulike forhandlingane. Rådet skal vere samansett av leiarar frå alle tre sektorane, universitets- og høgskolesektoren, helsesektoren og instituttsektoren.

Publisert 21. mars 2016 10:04

Ny versjon av CRIStins prosjektkatalog er lansert. Denne versjonen er utviklet for at Regionale komiteer for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) skal kunne sende over godkjente helseprosjekter fra sin saksportal (SPREK).

Publisert 18. mars 2016 08:46

Frå og med rapporteringa av 2015-publikasjoner, er metoden for utrekning av publiseringspoeng endra.