Møte om konsortiearbeidet, Gardermoen 11. mai

11. mai inviterte CRIStin til innspillmøte om konsortiearbeidet. De fleste aktører var representert og hovedformålet med dagen var å stake ut veien videre. 

Konsortiearbeidet har både vært gjenstand for flytting og utskiftning av personalet de siste par år. Det er nå på tide for dagens konsortieteam å gjøre opp status og se på veien videre. Dette var naturlig å gjøre sammen med både deltakerinstitusjoner og andre sentrale aktører, og CRIStin inviterte derfor til innspillmøte på Gardermoen den 11.mai.  

Mål for dagen

Vi hadde flere mål for dagen; dels ønsket CRIStin å få innspill på kursen fremover og prioriteringer av oppgaver, dels ønsket vi innspill på hvordan CRIStin kan ivareta dialog og informasjonsflyt på en god måte.

Dagen var delt opp i tre deler, CRIStins oppgaver, Dialog og samarbeid og Serviceerklæring. Etter en innledning til hver av delene var det gruppearbeid og felles oppsummering.

CRIStins oppgaver

Det ble tydelig at det kan være fristende å ønske mange flere oppgaver lagt til CRIStins konsortieteam. Det blir viktig for oss å gjøre en skikkelig analyse med påfølgende prioritering dersom vi skal gå i gang med nye oppgaver. Seansen ga oss mange gode innspill til prioriteringer innenfor de kjerneoppgavene vi allerede har:

 • Fokus på forhandlinger, både pris og innhold, kanskje prøve å forhandle på flere nivåer i forlagene
 • Tydelighet om rollene til CRIStin og Helsebiblioteket/ lage gode oversikter over aktører innenfor e-ressursavtaler i Norge
 • Styrking av samarbeidet med BIBSYS
 • Jobbe for alternative modeller og avtaler
 • Gi råd om e-ressurser, spesifikt e-bøker

Dialog og samarbeid

Under andre del om dialog og samarbeid delte vi gruppen mellom de som jobbet mest operativt og ledere innenfor deltagerinstitusjonene. Blant deltakerne som jobber operativt fikk vi tydelige signaler:

 • Styrk nettsiden med strukturert og fyldig informasjon om avtalene
 • Gi oss mer informasjon om status med reforhandlinger og nye avtaler, også når det ikke skjer noe
 • Opprett diskusjonsforum eller e-postliste for felles diskusjon om e-ressurser
 • Ønske om å delta i brukergrupper/referansegrupper, både i forbindelse med forhandlinger og utredninger av spesifikke tema

Fra lederne og de andre aktørene som deltok i diskusjonen var følgende tilbakemeldinger tydelig:

 • Fortsett med dialog på strategisk nivå når det gjelder de større sakene: økonomi, ressursbruk, fordelingsnøkler, politikk og overordnede mål for forhandlinger
 • Ved utvelgelse av personer til råd og utvalg er det viktig å sikre representativitet, men enda viktigere å velge gode enkeltpersoner
 • CRIStin må jobbe med å sikre forankring blant forskerne og forskningsledelsen også, ikke kun i bibliotekene, men dette må gjøres i samarbeid med bibliotekene

Serviceerklæring

Mot slutten av dagen la CRIStin frem et utkast til serviceerklæring. Vi fikk nyttige innspill og ønsker til en slik erklæring.

 • Serviceerklæringen må være kort, beskrivelsene av de ulike prosessene i forhandlinger og fakturering kan legges som egne dokumenter på nettsiden.
 • Ta med kriteriene det forhandles om i avtalene og informasjon om prismodeller og fordelingsnøkler
 • Formål med konsortiearbeidet bør beskrives

Arbeidet fremover

Reforhandlinger vil ta mye tid i konsortieteamet fremover, men vi vil mot sommeren og til høsten konsentrere oss om å få på plass arbeidsgrupper/referansegrupper med tydelige mandat. Vi håper at gruppene kan være støttespillere i utviklingen av konsortiearbeidet og i forberedelsene til viktige forhandlinger.

Vi vil også jobbe med å få på plass serviceerklæringen. Vi håper den kan bidra til avklaring av roller og forventninger mellom CRIStin og deltakerinstitusjonene.

Det tredje vi ønsker å bruke tid på er utviklingen av nettstedet vårt, slik at det i enda større grad kan være et informativt og nyttig nettsted for dere som daglig jobber med konsortieavtalene og andre e-ressurser.
 

Publisert 18. mai 2012 13:56