Nyhetsbrev nr. 1/2015

--------------------------------------------------------------------

Strategi 2015-2017 og Årsplan 2015

Strategi 2015-2017: "Forskning som synes" ble vedtatt av styret 3. oktober 2014, og kan leses her: http://www.cristin.no/om/strategi-og-planer/strategiplan_2015-17.pdf (PDF, 796kb)

Årsplan for CRIStin 2015 gir en oversikt over de viktigste planlagte aktivitetene for CRIStin i 2015, og kan leses her: http://www.cristin.no/om/strategi-og-planer/arsplan2015.pdf (PDF, 597kb)

 

--------------------------------------------------------------------

Status videreutvikling

I forrige nyhetsbrev (oktober 2014) kunne vi meddele at Netlife Research hadde overlevert prototypen på viktige deler av CRIStin 2.0. Utviklerne er nå godt i gang med å implementere både nytt design og ny funksjonalitet i det som skal bli CRIStin 2.0.

Brukere skal involveres i utviklingsprosessen for å sikre at det vi leverer er tjenlig for brukeren. Vi samler interesserte brukere i en brukerpool vi kan kontakte når vi trenger innspill fra ulike målgrupper i de forskjellige stadier av utviklingsløpet. Brukere kan hjelpe oss med riktig prioritering, nødvendige veivalg, testing av funksjonalitet o.a. Dersom du er interessert i å delta i brukerpoolen kan du registrere deg her: https://nettskjema.uio.no/answer/61962.html

Les mer om videreutviklingen på våre prosjektsider for videreutvikling av CRIStin-systemet: http://www.cristin.no/cristin/videreutvikling/

 

--------------------------------------------------------------------

Gå ikkje glipp av vårmøtet i april 2015


Vårmøtet til konsortieteamet i CRIStin går av stabelen 20.-21. april 2015 på Hotel Bristol i Oslo. Vi har mykje spennande på programmet: /aktuelt/arrangementer/cristin-arrangementer/2015/varmotet_2015.html

Vi vil særleg nemne:

  • Konsortieskolen, som er eit nytt konsept for nybegynnarar og andre interesserte. Vi har særleg tenkt på opplæring og informasjon til deltakarane, og vil derfor òg ha eigen stand som er bemanna av tilsette frå konsortieteamet.
  • Thomson (WoS) og Elsevier (Scopus) skal halde workshops med opplæring i bruk av basene og nyhende om funksjonalitet.
  • Neil Grindley, som er Head of resource discovery i JISC http://www.jisc.ac.uk/ skal snakke om Open data: Kva er konsekvensane av at bibliografiske data (i OCLC Worldcat m.m.) blir tilgjengelege som opne data? Kva slag innverknad vil det ha t.d. for produkt og tenester som blir utvikla ved å bruke desse dataa?

Det er 27 påmelde leverandørar til vårmøtet som står på stand og er klare for spørsmål om produkta dei  leverer. I tillegg kjem det ekspertar frå m.a. Nederland, Storbritannia, Sverige og sjølvsagt Noreg, for å snakke om brukarstatistikk, elektroniske ressursar generelt og  Open Access spesielt.

Velkomne til vårmøte!

 

 

--------------------------------------------------------------------

NVI-rapportering

Fristen for å rapportere inn vitenskapelige publikasjoner er 15. april, og de aller fleste CRIStin-institusjonene er kommet godt i gang med kontrollen av publikasjonene. I skrivende stund er over 90% av alle rapporterbare publikasjoner kontrollert.

Tvisteutvalget har i år fått inn åtte saker, og dette er på nivå med tidligere år. CRIStin vil informere om vedtak til de involverte og sende ut et kort referat til institusjonene når tvistesakene er ferdigbehandlet.

Det har kommet inn noen få 2014 publikasjoner med siste Scopus-import nå i mars, men det meste av det vi kan forvente oss av import er nok allerede på plass. Etter rapporteringen kommer vi til å gjennomføre en evaluering av Scopus som leverandør av publikasjonsdata til CRIStin.

 

--------------------------------------------------------------------

Nytt verktøy for visning og analyse av CRIStin-data utprøvd i pilotgruppe

CRIStin opplever en voksende etterspørsel om utlevering av data, rapporter og statistikker. For å møte denne etterspørselen har vi startet arbeidet med å automatisere og standardisere slike leveringer. Noen av leveringene vil bli løst gjennom visnings- og analyseverktøyet Tableau, andre vi bli løst i CRIStin 2.0.

En pilotgruppe med representanter fra åtte forskjellige institusjoner fra alle de tre sektorene jobbet sammen med oss i starten av dette året for å teste ut Tableaus funksjonalitet på CRIStin-data. Pilotgruppen har karakterisert Tableau som et spennende verktøy med delikate visningsgrensesnitt som er bedre og enklere i bruk sammenlignet med Excel.

I løpet av våren vil vi publisere de første visningene av CRIStin-data laget i Tableau, og vi kommer til å informere om hvordan din institusjon kommer i gang med Tableau.

 

--------------------------------------------------------------------

Høyringssvar til rapport om finansiering av universitet og høgskular

CRIStin er invitert til å gi innspel til rapporten "Finansiering for kvalitet, mangfold og samspill – Nytt finansieringssystem for universiteter og høyskoler", skrive av ei ekspertgruppe oppnemnd av Kunnskapsdepartmentet i april 2014.

Les høyringssvar i nyheitssak: /aktuelt/nyhetssaker/2015/finansieringUH.html

 

--------------------------------------------------------------------

Ny versjon av "Håndbok for bruk og utveksling av metadata i norske forskningsarkiv" er no ferdig

Fyrste utgåve av handboka blei publisert i 2011, og i 2014 blei det beslutta å foreta ein revisjon av handboka.

Forslaget til gruppa blei sendt ut på høyring hausten 2014. Då fristen for å gi innspel til høyringa gjekk ut 22. oktober, var det kome inn 11 svar. Gruppa har no fullført arbeidet med revisjonen av handboka.

Les handboka og rapporten frå arbeidsgruppe i nyheitssak: /aktuelt/nyhetsaker/2015/metadatahandbok.html

 

--------------------------------------------------------------------

 

Publisert 16. mars 2017 14:30 - Sist endret 27. okt. 2017 13:35