Nyhetsbrev nr. 3/2014

--------------------------------------------------------------------

Status videreutvikling - prototype av CRIStin 2.0

Vi har samarbeidet med Netlife Research i arbeidet med utviklingen av CRIStin 2.0, og de har nå overlevert en prototyp på viktige deler av CRIStin 2.0 til oss. Fokus i denne første fasen er på nye visningssider (for publikasjon, prosjekt, person, org.enhet og publiseringskanal) og på en søketjeneste for å finne og få oversikt over data i CRIStin. Prototypen er nå overlevert til utviklerne, som skal programmere den ferdige versjonen. Vi kommer til å vise fram prototypen i forskjellige sammenhenger i ukene som kommer, og vi håper å få mange innspill på forbedringer.

Brukere skal involveres i utviklingsprosessen for å sikre at det vi leverer er tjenlig for brukeren. Vi samler interesserte brukere i en brukerpool vi kan kontakte når vi trenger innspill fra ulike målgrupper i de forskjellige stadier av utviklingsløpet. Brukere kan hjelpe oss med riktig prioritering, nødvendige veivalg, testing av funksjonalitet o.a. Dersom du er interessert i å delta i brukerpoolen kan du sende oss en melding om dette på: support@cristin.no.

Les mer om videreutviklingen på våre prosjektsider for videreutvikling av CRIStin-systemet: http://www.cristin.no/cristin/videreutvikling/

 

--------------------------------------------------------------------

Importstatus

Vi endret på vårparten leverandør av bibliografiske data fra Thomson Reuters (Web of Science) til Elsevier (Scopus). Rett etter sommerferien fikk vi på plass importfunksjonen for å hente data på nytt format fra Scopus, og første leveranse av 2014-publikasjoner fra Scopus var på omlag 8000 poster. Vi er godt i gang med å importere postene fra Scopus, og har p.t. importert litt over halvparten. Det er et prioritert arbeid i CRIStin å få på plass importpostene så fort som mulig, og målet er å være a jour til nyttår.

 

--------------------------------------------------------------------

Oppdatering av metadatahåndboken

En oppdatert utgave av håndbok for bruk av metadata i norske forskningsarkiv ble sendt ut på høring med frist 22. oktober. Høringsbrevet ble sendt ut til alle norske institusjoner med forskningsarkiv, og innen fristens utløp mottok vi ti svar.

Arbeidsgruppen har valgt å fokusere på utveksling av metadata. Utkast til revidert håndbok for bruk av metadata og medfølgende notat ble levert 5. september 2014.

 

--------------------------------------------------------------------

Frist for nominering av kanaler til nivå 1

Frist for å foreslå nye publiseringskanaler for rapporteringsåret 2014 er satt til 30. november 2014. Nye forslag til nivå 1 kanaler behandles i tre årlige møter mellom DBH og NPU. Referater med vedtak legges løpende ut på NPUs nettsider: http://www.uhr.no/rad_og_utvalg/utvalg/det_nasjonale_publiseringsutvalget.

Fagorganenes frist til å sende inn forslag til det nasjonale publiseringsutvalget (NPU) om endringer av nivå 2 var 17. oktober 2014. Forslagene vil bli behandlet på NPUs møte 3. desember 2014. I august sendte NPU ut bakgrunnsinformasjon, publiseringsstatistikk og prosedyre med praktisk informasjon til fagorganene til hjelp i dette arbeidet. Du kan lese brevet som ble sendt fra NPU til fagorganene her: http://www.uhr.no/documents/Nominering_til_niv__2_i_2014__L__36739_.pdf

Kanalregisteret: https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/Forside

 

--------------------------------------------------------------------

ORCID

ORCID er en non-profit organisasjon som blant annet tildeler internasjonale forsker-IDer til personer involvert i vitenskapelig publisering. ORCID har de siste årene etablert seg som de facto standard på dette området, og bruken støttes av alle de store forlagene. Mange av arbeidsprosessene knyttet til CRIStin vil bli betydelig forenklet dersom alle norske forskere hadde en ORCID. CRIStin har hatt flere møter med ORCID og vi tar sikte på å legge inn dette som mulig identifikator i CRIStin 2.0. 
Du kan lese mer på www.orcid.org

 

--------------------------------------------------------------------

Fornyelser av konsortieavtaler

Vi er i gang med fornyelser av konsortieavtalene. De institusjonene som deltar i en eller flere avtaler vil finne informasjon om fremdriften i prosessen på sine innloggede nettsider. Informasjon om hvilke avtaler det er mulig å være med på, finner du her: http://www.cristin.no/konsortieavtaler/avtaler/

Dersom din institusjon er interessert i å være med på en eller flere avtaler, ta kontakt med oss på: konsortieteamet@cristin.no.

 

--------------------------------------------------------------------

Fusjoner

Alle institusjoner i CRIStin må levere sted- og persondata som gjenspeiler sin institusjon. Ved fusjoner må også stedstrukturen i CRIStin gjennomgåes og endres.

De siste fusjonene som er gjennomført i CRIStin:

  • Universitet for miljø og biovitenskap (UMB) og Norges veterinærhøgskole (NVH) har fusjonert og heter nå Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
  • Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) og Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) er integrert/innlemmet i Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA)
  • Høgskolen i Vestfold (HiVE) og Høgskolen i Buskerud (HiBU) har fusjonert og heter nå Høgskolen i Buskerud og Vestfold (HBV)
  • Høgskolen i Finnmark og UiT har fusjonert og heter nå  UiT Norges arktiske universitet

Dette vil ha påvirkning på valg av tilhørighet ved registrering av publikasjoner.

Dersom din institusjon skal gjennom en fusjon, er det viktig at vi får beskjed så raskt som mulig slik at vi kan planlegge hvordan og når dette skal gjenspeiles i CRIStin. Send e-post til support@cristin.no

 

--------------------------------------------------------------------

Muninkonferansen arrangeres 26. - 27. november

Muninkonferansen er en årlig konferanse i Tromsø om vitenskapelig publisering med en Open Access-vinkling. Årets konferanse holdes 26.-27. November 2014 på Universitetet i Tromsø - Norges Arktiske Universitet. Muninkonferansen har en internasjonalt rekkevidde og tiltrekker seg deltakere fra land både innenfor og utenfor Norden i tillegg til deltakere innad i Norge. Gå til konferansesiden http://site.uit.no/muninconf/ for mer informasjon.

 

--------------------------------------------------------------------

Publisert 23. okt. 2014 12:15 - Sist endret 16. mars 2017 14:30