Nyhetsbrev nr. 1/2014

 

--------------------------------------------------------------------

"Nye horisonter" - Vårmøtet 2014

Vi er godt igang med å planlegge årets vårmøte som arrangeres hvert år. Vårmøtet er en møtearena for alle norske fag- og forskningsbibliotek som er med i CRIStins konsortieavtaler, og alle forlag som er involvert i våre avtaler er invitert til å bidra med utstilling og sponsing. Invitasjonene har allerede høstet stor interesse for deltagelse – både hos forlagene og konsortiedeltagerne.

Årets Vårmøte har fått tittelen "Nye horisonter" og har en samling med fremtidsrettede temaer. Av høydepunktene kan det nevnes at det skotske bibliotekkonsortiet SHEDL kommer for å presentere sin alternative konsortiemodell, inkludert deres modell for innkjøp av ebøker. PeerJ, som er en helt ny forretningsmodell for publisering i OpenAccess, vil bli introdusert. Videre kan det nevnes at JISC, som er det britiske bibliotekkonsortiet, vil komme for å dele sine erfaringer med forhandlinger om publiseringsavgifter i OpenAccess-tidsskrifter.

Se forøvring konferansens nettside: /aktuelt/arrangementer/cristin-arrangementer/2014/varmotet_2014.html

 

--------------------------------------------------------------------

SCOAP - første norske artikler publisert

SCOAP prosjektet som CRIStin er innvolvert i, er et Open Access initiativ inne partikkelfysikk. CERN melder nå at de første artiklene fra Norge er publisert i tidsskriftene Journal of High Energy Physics og Physics Letters B. Begge disse er med i Open Access prosjektet SCOAP3 som startet opp i januar 2014. Til sammen seks artikler er publisert i disse to tidsskriftene per 1.februar. CRIStin jobber med CERN for lage gode overføringsrutiner slik at kopier av artiklene blir overført de norske institusjonelle arkivene.

Les mer om SCOAP3 (Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics) på deres nettsider

 

--------------------------------------------------------------------

Pasteur40A

CRIStin er partner i det EU-finansierte prosjektet Open Access Policy Alignment Strategies for European Union Research (PASTEUR4OA). Prosjektet skal bidra til utvikling av Open Access-policyer gjennom nettverksbygging, forskningsbasert formidling og en koordinert innsats i alle EU-regioner. Overordnet mål er at nasjonale policyer skal harmonisere med retningslinjene som gjelder for Horizon2020, EUs rammeverk for forskning og innovasjon. Prosjektet hadde et oppstartsmøte 20. og 21.februar der 15 partnere fra 8 land møttes hos Universidade do Minho i Portugal. Prosjektet er berammet til 30 måneder. Mer informasjon om prosjektet vil komme på CRIStins hjemmesider.

Prosjektets hjemmeside: http://www.pasteur4oa.eu/

 

--------------------------------------------------------------------

NSD + DOAJ = visning av Open Access tidsskrift i kanalregisteret

CRIStin var nylig vertskap for et møte mellom NSD (Norsk Samfunnsvitenskapelig Datasenter) og DOAJ (Directory of Open Access Journals) for å se hvordan NSDs kanalregister og CRIStin kan bruke DOAJ-data i egne tjenester. DOAJ er den mest komplette og autoritative oversikten over Open Access-tidsskrift som finnes, så en samkjøring av disse registrene kan gi nyttige tjenester for forskere. Den viktigste vil være en oversikt over kanaler som både er tellende og som er Open Access. Samarbeidet er i ferd med å ta form og vi håper at det vil komme nye tjenester i løpet av året.

 

--------------------------------------------------------------------

NVI-status

Alle CRIStin-institusjonene er nå godt i gang med kontroll og godkjenning. Per 26. februar er 85 % av de 20 679 NVI-kandidatene for 2013 kontrollert og godkjent. I fjor var det totale antallet rapporterte NVI-poster  21 156. Per i dag er det altså noen færre NVI-poster sammenlignet med i fjor. Antall poster som har blitt importert fra ISI Web of knowledge, Norart og BIBSYS er også noen færre sammenlignet med i fjor. Før rapporteringsfristen 1. april, vil det komme én import til, i midten av mars som er på rundt 500 poster. I dette antallet er det både vitenskapelige og ikke-vitenskapelige poster. Alle CRIStin-superbrukere er informert om status på import, kontroll- og godkjenning, og har blitt bedt om å påse at alle publikasjoner ved sin institusjon er registrerte, eventuelt må manglende publikasjoner registreres manuelt.

Publiseringsutvalget har vært gjennom alle innkommende forslag til nivåplassering for nye kanaler, og NSD har oppdatert sitt kanalregister. En liten ryddejobb i CRIStin gjenstår før alle kanaler skal være på plass og plassert på riktig nivå, men i god tid før rapporteringsfristen. Det er forventet at ryddejobben er ferdig i begynnelsen av mars.

Innen tvistefristen 1. mars ble det meldt inn fem tvister. Tvisteutvalget går gjennom og fatter vedtak på disse sakene i første halvdel av mars, og vedtak vil bli sendt ut til de berørte institusjonene så snart dette foreligger.

 

------------------------------------------------------------------

CRIStin 2.0 - første versjon av prosjektkatalogen

Vi har i den seneste tiden jobbet med utviklingen av en ny prosjektkatalog, og nå nærmer vi oss siste innspurt før lansering av denne. Prosjektkatalogen vil komme i flere versjoner framover, og så langt har vi definert to:

  • Første versjon skal være en klar forbedring i forhold til dagens prosjektkatalog for de institusjonene som allerede har tatt den i bruk
  • Andre versjon skal gi helseforskningsprosjektene den oversikten over prosjekter og godkjenninger som de trenger, og denne versjonen skal blant annet inneholde kobling til REKenes saksbehandlingssystem SPREK

Ytterligere versjoner vil bli definert i samarbeid med brukerinstitusjonene.

I tiden som kommer, vil vi ha en demonstrasjon av prosjektkatalogen for arbeidsgruppen som har vært med underveis i prosessen og kommet med innspill. Denne demonstrasjonen vil bli i april. Deretter vil innspillene bli gått gjennom, og en testversjon av prosjektkatalogen skal være klar i mai før det blir en ny runde med behandling av innspill fra testrunden.

Lansering av første versjon av prosjektkatalogen vil bli enten rett før eller rett etter sommeren avhengig av mengde endringsforslag som kommer inn etter demonstrasjons- og testrunden. Videreutviklingen mot versjon 2 vil fortsette utover høsten 2014.

 

--------------------------------------------------------------------

Digital strategi for CRIStin og CRIStin 2.0

Som ledd i arbeidet med videreutvikling av CRIStin-systemet, har vi siden i høst samarbeidet med konsulentselskapet Netlife Research om en ny digital strategi for CRIStin-systemet og for CRIStin som organisasjon. Noe av resultatet vil bli å se i den nye prosjektkatalogen, og mer vil komme etter hvert i form av helt nye nettsider for CRIStin og nye deler av CRIStin 2.0.

Et ledd i arbeidet er at vi legger om fokus i CRIStin-systemet fra inndeling etter type data (prosjektkatalogen, forskerkatalogen, resultatmodulen osv, ...) til inndeling etter tjenester eller arbeidsprosesser (søk og visning, registrering, kontroll og godkjenning osv). Hensikten er å sikre at systemet støtter hyppig utførte oppgaver på en mer smidig måte enn i dagens system.

En fremdriftsplan for arbeidet, inkludert involvering av brukermiljøene, skal være ferdig før sommeren.
På lengre sikt skal også prosjektkatalogen inn i denne nye strukturen.

 

 

 

Publisert 6. mars 2014 13:07 - Sist endret 16. mars 2017 14:30