Nyhetsbrev nr. 2/2013

 

--------------------------------------------------------------------
 

Rapporteringsinstruksen

Årets rapporteringsinstruks hadde noen justeringer sammenlignet med fjorårets. Alle 3 sektorer skal i år rapportere på tre grunnformer; vitenskapelige monografier, vitenskapelige artikler i antologier og vitenskapelige artikler i periodika, serier og nettsteder og vektingen av de tre publikasjonsformene er nå blitt lik i de tre sektorene. I helsesektoren er det en endring av uttelling for samarbeid. Samarbeid mellom helseforetak i ulike helseregioner gir en uttelling på resultatet av poengberegningen multiplisert med 1,25. Internasjonalt samarbeid gir en uttelling på resultatet av poengberegningen multiplisert med 2,5.

I tillegg har vi i år lagt inn en meget sterk anbefaling om å gå gjennom sampubliseringer for kontroll/godkjenning innen 21. februar. Dette er for å gi alle institusjonene tilstrekkelig tid til å dokumentere eventuelle tvistesaker innen fristen for å melde inn tvistesaker 1. mars.

For å lese hele rapporteringsinstruksen, kan du gå hit: /ressurser/nvi-rapportering/rapporteringsinstruksen/index.html

 

--------------------------------------------------------------------
 

NVI-perioden er i gang

Oppstartsseminaret som CRIStin arrangerte 22. oktober, markerte starten for NVI-perioden. CRIStin går nå inn i en periode hvor vi systematisk går gjennom, kontrollsjekker, rydder, purrer, veileder og gir råd for å sikre at alle rapporterende institusjoner får gått gjennom og kontrollsjekket sine tellende publikasjoner.

Vi kommer også til å arrangere en rapporteringsworkshop i februar som alle superbrukere kan melde seg på. Her vil du få muligheten til å jobbe med godkjenningen av publikasjoner, og vi vil være tilgjengelig for spørsmål i saker hvor du er usikker. Vi sender ut mer informasjon om dette når vi har satt en dato for workshop'en.

 

--------------------------------------------------------------------
 

Fristen for å melde inn nye publiseringskanaler er 31. desember

Fristen for å melde inn en kanal (tidsskrift, forlag) til NSD for at den skal bli godkjent og tellende i forhold til årets rapportering er 31. desember. Merk at dette gjelder publiseringskanaler som ikke allerede er i kanalregisteret. Kanaler som blir meldt inn i tide, vil bli vurdert om skal inn i kanaregisteret, og vil da evt bli plassert på nivå 1. Dette vil da gjelde fra og med 2013 publikasjoner. For å søke i kanalregisteret og melde inn nye kanaler til NSD, kan du gå hit: http://dbh.nsd.uib.no/kanaler/.

 

--------------------------------------------------------------------
 

Status videreutvikling

Det pågår utvikling på flere deler av ny versjon av CRIStin-systemet. Nedenfor følger status for de viktigste delene

Prosjektkatalog: Her har vi vært gjennom enn periode med rent teknisk jobbing og tar nå igjen fatt på selve funksjonaliteten. Vi forventer å invitere arbeidsgruppen for prosjektkatalogen til demonstrasjon av en første testversjon i løpet av januar. Ettersom prosjektkatalogen er første del av det nye CRIStin, må det også lages grunnleggende tjenester som innlogging og for brukeradministrasjon. Lansering av ny tjeneste kan uansett ikke legges midt i rapporteringsperioden for publikasjoner i CRIStin, så dette vil ikke skje før nærmere sommeren. Aller første versjon av prosjektkatalogen skal være en forbedring for de institusjonene som allerede har tatt prosjektkatalogen i bruk. Ikke så lenge etter følger en versjon som i første rekke er myntet på helsesektoren.

Søketjeneste: Det utvikles en helt ny søketjeneste der man skal kunne søke i alle data i CRIStin kombinert med fulltekst fra NORA. Første fase vil bli avsluttet i inneværende år, og da skal en grov prototype være klar for testing. Det vil bli opprettet en gruppe som skal være med å vurdere denne prototypen og gi innspill til utvidelser og forbedringer frem mot lansering. Lanseringstidspunktet vil være avhengig av omfanget av de endringene man da blir enige om.

Integrasjonstjenester: Arbeidet med integrasjon mellom CRIStin og SPREK starter opp etter nyttår. Målet er å ha integrasjonen på plass når helse-versjonen av prosjektkatalogen lanseres. Samarbeidet med Forskningsrådet videreføres, og vi ser nå på mulig integrasjon mellom CRIStins projektkatalog og Forskningsrådets søknads- og rapporteringsportaler. Målet er at forskere skal kunne gjenbruke mest mulig av informasjonen i CRIStin til søknader og til rapportering. Det skal også utvikles nye tjenester for integrasjon mellom CRIStin og institusjonenes lokale systemer.

Brukergrensesnitt: Det arbeides med å etablere et helt nytt brukergrensesnitt for både CRIStins hjemmesider og CRIStin-systemet. Målet er enklere tilgang til viktige funksjoner og bedre tilrettelegging for arbeidsprosesser.

Statistikk og rapporter: Dette arbeidet har ligget på is i påvente av nyansettelse i CRIStin. Arbeidet startes opp igjen på nyåret, og det vil da etableres en arbeidsgruppe som er en utvidelse av den pilotgruppen vi har hatt til nå. CRIStin vil etter hvert ta i bruk nytt presentasjonsverktøy for rapporter som er under anskaffelse fra Felles Studentsystem (FS). FS forventer å ha det nye verktøyet på plass rundt påsketider, og CRIStin kan deretter starte å ta dette i bruk.

 

--------------------------------------------------------------------

 

NORA integreres i CRIStin

CRIStin har besluttet å integrere NORA i den nye søketjenesten, og faser dermed ut den gamle versjonen av denne tjenesten. Det vil da bli mulig å søke direkte i fritekst også i arkivenes innhold (NORA) i CRIStin. Dagens NORA vil foreløpig bestå som en separat fritekst-søketjeneste, og du vil kunne søke i fulltekstmateriale. Masteroppgavene vil legges ut i en egen tjeneste, men vil fortsatt være søkbar i den separate fritekst-søketjenestene.

Les mer i informasjonsskrivet som ble sendt ut fra OA-teamet tidligere i høst her: http://www.cristin.no/aktuelt/nyhetsbrev/2013/vedlegg/informasjon-om-ny-soketjeneste-i-cristin.pdf

 

--------------------------------------------------------------------
 

Ny Britannica-avtale kun for folke- og fylkesbibliotek

CRIStin har en løpende konsortieavtale som gjelder den akademiske utgaven av den elektroniske Encyclopædia Britannica. Denne tjenesten er først og fremst rettet mot fag- og forskningsbibliotek. Men fra og med 2014 etablerer CRIStin nå i tillegg en helt ny avtale på folkebibliotekutgaven av dette oppslagsverket. Med dette vil CRIStin fra 2014 få sitt første rene folke- og fylkesbibliotekskonsortium. Mer informasjon om denne avtalen finnes på vår nettside: http://www.cristin.no/konsortieavtaler/avtaler/britannica/

 

--------------------------------------------------------------------
 

Nye avtaler med The Economist og Jane’s

CRIStin har inngått avtaler med utgiverne av "Jane’s Defence Weekly" fra 2014 (http://www.janes.com/), samt det anerkjente tidsskriftet "The Economist". For mer informasjon om avtalen med "The Economist", se vår nettside http://www.cristin.no/konsortieavtaler/avtaler/economist/.

 

--------------------------------------------------------------------
 

CRIStin er partnerorganisasjon i det EU-finansierte Open Access-prosjektet PASTEUR40A

PASTEUR4OA (Policy Alignment STrategies for European Research) er et EU-finansiert prosjekt som skal fremme kunnskap om, og strategier for Open Access i EUs medlemsland. Bakgrunn for prosjektet er EU-kommisjonens anbefalinger til medlemslandene om at resultater fra offentlig finansiert forskning bør gjøres åpent tilgjengelig. PASTEUR-prosjektet skal bidra til utvikling av Open Access-policyer for nasjonale forskningsprogrammer gjennom nettverksbygging, forskningsbasert formidling og en koordinert innsats i alle EU-regioner. Overordnet mål er at nasjonale policyer skal harmonisere med retningslinjene som gjelder for Horizon 2020, EUs rammeverk for forskning og innovasjon. CRIStin er en av partnerorganisasjonene i prosjektet, som har oppstart i februar 2014.

Les mer om PASTEUR40A her: http://cristin.no/aktuelt/nyhetsbrev/2013/vedlegg/pasteur4oa-kort-sammendrag.pdf

 

--------------------------------------------------------------------

 

Nytt styre i CRIStin

CRIStin fikk fra sommeren nytt styre. Som i forrige periode, består styret av to medlemmer fra hver av de tre sektorene vi betjener (Universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og helsesektoren) pluss to medlemmer fra andre nasjonale organisasjoner knyttet til forskning. Det nye styret har en god sammensetning av lederkompetanse og fagkompetanse knyttet til de ulike områdene CRIStin har ansvar for. Styresammensetningen finner du her: http://www.cristin.no/om/styret/. Her finner du også referater fra styremøtene etterhvert som disse blir godkjent.
 

--------------------------------------------------------------------

 

Importstatus

Foreløpig i 2013 har vi importert 7313 artikler/oversiktsartikler, og 286 bokposter. I 2012 var den totale antall importen på 11773, hvorav 896 var bokposter.

Vi forventer rundt 5000 flere artikkelposter før rapporteringen, og det betyr ca 1000 artikkelposter pr import (vi mottar import den 16. hver måned).

Rundt 50% av de rapporterbare postene blir importerte fra ISI og Norart. For bokposter er andelen noe mindre. (Andelen importerte poster varierer fra institusjon til institusjon.)

 

--------------------------------------------------------------------

 

Revidering av strategisk plan

Det er startet arbeid for å lage en ny strategi- og handlingsplan for CRIStin for årene 2014-2017. Den nye planen skal vedtas av styret i april, og de ulike sektorene vil gjennom sine organer (Universitets- og høgskolerådet, RHFenes strategiutvalg for forskning og Forskningsinstituttenes fellesarena) få anledning til å kommentere underveis. Også andre samarbeidspartnere som Forskningsrådet, NSD, BIBSYS, Nasjonalbiblioteket og NIFU vil bli konsultert.

 

--------------------------------------------------------------------

 

Planlagte forbedringer i dagens CRIStin-system

Vi har tidligere sagt at det ikke skal foretas noen endringer i dagens CRIStin-system. Dette har vært for å sikre at den utviklingskapasiteten vi har blir kanaliseret til videreutvikling av CRIStin 2.0.

Basert på at denne videreutviklingen tar tid, ser vi allikevel behovet for å avsette noe ressurser til å foreta forbedringer. De forbedringene som er planlagt er basert på innspill fra brukerinstitusjonene.

Kriteriene for utvelgelse har vært å plukke flest mulig "lavthengende frukter", som vil gi best mulig uttelling. Vi har også passet på at den knappe utviklingskapasiteten vi har ikke benyttes til å foreta endring der vi har eller kan lage midlertidige manuelle løsninger.

Vi vil holde våre kontaktpersoner i institusjonene orientert.

--------------------------------------------------------------------

 

Sted- og persondata

Vi har opprettet en logg-side som viser endringer i stedstruktur for CRIStin-institusjonene. Hensikten er å gi en oversikt over endringer ved andre institusjoner, for å lette arbeidet med å registrere publikasjoner der andre institusjoners forskere er med.

Dere finner siden her: http://www.cristin.no/cristin/sted-og-persondata/endringer-i-stedstruktur.html [nettsiden er utgått]

 

--------------------------------------------------------------------

 

Prosjektopprydding

Vi er nå i en prosess med å forbedre datakvaliteten i prosjektkatalogen i CRIStin. Dette er en forberedelse til overgangen til ny prosjektkatalog. Frist for opprydding er 1. februar. Etter fristens utløp skriver vi ut informasjonen som er registrert på prosjektene, og oversender institusjonene, før prosjektene slettes i databasen.

Alle institusjonelle superbrukere skal ha mottatt filer over mangelfullt registrerte prosjekter som en hjelp i oppryddingen. Om du er institusjonell superbruker og ikke har mottatt beskjed om prosjektoppryddingen, ta kontakt på sekretariatet@cristin.no for å få tilsendt informasjon og bli lagt til i våre e-postlister.

 

--------------------------------------------------------------------

 
CRIStin
Boks 1059
Blindern
0316 Oslo
http://www.cristin.no   
E-post: postmottak@cristin.no

E-post direkte til gruppene:
CRIStin-systemet: support@cristin.no
Open Access: openaccess@cristin.no
Konsortieteamet: konstortieteamet@cristin.no

CRIStin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi ved å legge til rette for at forskning i flere sektorer sees i sammenheng.

Organisasjonen skal bidra til og nå tre langsiktige mål:

  • Skaffe norske forskere tilgang til relevant informasjon som grunnlag for sitt arbeid
  • Synliggjøre norsk forskning nasjonalt og internasjonalt
  • Forenkle hverdagen for forskere og forskningsinstitusjoner. Mer forskning, mindre administrasjon

 

Publisert 16. mars 2017 14:30 - Sist endret 7. des. 2017 12:51