Nyhetsbrev nr. 1/2013


--------------------------------------------------------------------
 

CRIStin nyhetsbrev

Vi er opptatt av å ha en åpenhet rundt vårt arbeid i CRIStin. Som et ledd i dette gir vi nå ut dette nyhetsbrevet som vi tar sikte på å sende ut en gang i kvartalet med nytt fra CRIStin. Nyhetsbrevet kommer blant annet til å inneholde påminnelser om viktige frister, viktige begivenheter som for eksempel kurs eller seminarer, status på videreutviklingen av CRIStin-systemet og andre aktuelle nyheter.

Videresend gjerne dette nyhetsbrevet til andre som du mener kan ha interesse av dette. For å abonnere på nyhetsbrevet, følg lenken: http://sympa.uio.no/cristin.no/subscribe/nyhetsbrev

 
--------------------------------------------------------------------


Oppstartsseminar for rapportering av 2013-publikasjoner – 22. oktober

Det årlige  oppstartsseminaret for NVI-rapporteringen i CRIStin avholdes den 22. oktober. Seminaret vil vare fra kl 10 til 15 på Radisson Blu hotel, Gardermoen. Den primære målgruppen er CRIStin-superbrukere i institusjonene, men dagen kan også være av interesse for andre. Det vil komme mer informasjon når programmet er helt på plass.


--------------------------------------------------------------------

 
Frist for nominering til nivå 2 i 2013

Frist for fagorganene til å sende inn forslag til publiseringsutvalget om endringer av nivå 2 er 18. oktober 2013, og eventuelle innspill om nomineringer til nivå 2 må derfor sendes fagorganene i god tid før dette. Endringer for nivå 2 som vedtas i år vil få virkning for publikasjoner utgitt i 2015 (som rapporteres i 2016).

Brev til fagorgangene om nominering til nivå 2 i 2013, kan lastes ned på UHRs nettsider.

Liste over fagorganene:
http://www.uhr.no/rad_og_utvalg/nasjonale_fagrad/oversikt

 
--------------------------------------------------------------------

 
Automatisk generering av NVI-rapport

Det vil i løpet av september settes i gang automatisk generering av NVI-rapport hver natt, slik at alle vitenskapelige arbeider ligger klar til kontroll/godkjenning om morgenen. Husk at dersom det registreres nye arbeider i løpet av dagen, må rapporten genereres manuelt for å få opp disse til kontroll/godkjenning med en gang. For brukerveiledning, kan du gå til: /ressurser/veiledninger/veiledninger-pdf/generere-nvi-rapport.pdf

 
--------------------------------------------------------------------

 
Bemanning i CRIStin

I løpet av sommeren har konsortieteamet fått 2 nye ansatte, Janicke Furberg og Nils Andenæs. Janicke har bakgrunn fra bibliotek og fra forskningsadministrasjon, og Nils har mange års erfaring fra flere internasjonale tidsskriftsforlag. Marit Henningsen starter 1. september som fagleder for CRIStin-sekretariatet. Hun er i dag ansatt på institutt for klinisk medisin ved UiO og har vært involvert i arbeid med både Frida og CRIStin helt fra starten. 1. oktober overtar Sverre Johnsen ansvaret for selve NVI-rapporteringen og for delprosjekt statistikk og rapporter i videreutviklingen av CRIStin. Sverre har de siste årene jobbet i SSB.

Oversikt over alle ansatte i CRIStin: http://www.cristin.no/om-cristin/ansatte/

 
--------------------------------------------------------------------

 
Nytt CRIStin styre fra juli 2013

CRIStin har fått nytt styre som skal fungere i perioden 1. juli 2013 til 30. juni 2016. Curt Rice, UiT, fortsetter som leder for styret, og Ernst H. Kristiansen, SINTEF, er oppnevnt som ny nestleder.

Resten av styrets sammensetning av medlemmer og varamedlemmer kan du se her: http://www.cristin.no/om/styret/

 
--------------------------------------------------------------------

 
OA seminar i Bergen

Sammen med UiB, HiB og Handelshøyskolen er er CRIStin medarrangør av open access seminaret «Fremtiden er åpen» som arrangeres i Bergen 25. – 26. september 2013. Dag 1 er et åpent seminar om Open Access, mens dag 2 består av en workshop for bibliotekansatte og andre som jobber med praktiske problemstillinger knyttet til Open Access. Seminaret er gratis, og arrangeres ved Radisson Blu Hotel Norge i Bergen. Påmeldingsfristen er 1. september.

For mer informasjon og påmelding: http://openaccessbergen.b.uib.no

 
--------------------------------------------------------------------

 
Utvikling av CRIStin 2.0

CRIStin-systemet skal i løpet av de neste årene skrives om til ny teknologi og samtidig få forbedret funksjonalitet. I løpet av våren 2013 er det jobbet med nyansettelser og kompetanseutvikling i utviklerteamet, og flere basis byggeklosser er kommet på plass. En ny versjon av prosjektkatalogen i CRIStin blir første del av det nye systemet, og planen er å ha denne klar i løpet av høsten. Parallelt med prosjektkatalogen utvikles en overordnet søketjeneste for søk i data fra både CRIStin og NORA. I løpet av 2014 og 2015 følger ny versjon av forskerprofilene og så ny versjon av forskningsresultatmodulen og NVI-rapporteringen, inkludert forbedret import av bibliografiske data.

Den nye versjonen av CRIStin skal utvikles i nært samarbeid med brukerne, delvis gjennom arbeidsgrupper og delvis gjennom større seminarer. I forbindelse med oppstartseminaret for NVI-rapporteringen arrangerer vi et seminar 21. oktober der brukerinstitusjonene og andre samarbeidspartnere inviteres til å gi innspill til videreutviklingen. Mer informasjon om dette kommer i egen invitasjon.

 
--------------------------------------------------------------------

 
Fortsatt sentral import av bibliografiske data i CRIStin – Reforhandling av avtale

CRIStin har siden oppstarten kjøpt bibliografiske data over norske publikasjoner fra Thomson Reuters Web of Science og lagt informasjonen inn i CRIStin-systemet. På denne måten kommer publikasjoner inn i systemet uten at forskerne eller forskningsadministratorene trenger å legge dem inn manuelt. For 2013 kom ca 50% av totalen inn på denne måten, og målet er å øke andelen. Avtalen med Thomson Reuters løper ut 2013, og i løpet av høsten skal det gjennomføres ny anbudsprosess, slik at den sentrale importen kan fortsette.

 
--------------------------------------------------------------------

 
Konsortieteamet forbedrer rutinene

Konsortieteamet jobber med å forenkle og kvalitetssikre arbeidet overfor deltagerne i konsortiene. Løsningene vi har tatt i bruk er enkle, men svært effektfulle og forenkler hverdagen både for deltagerne, forlagene og CRIStin. Det beste av alt er at vi bruker ferdige verktøy fra UiO, slik som nettskjema og WebID.

Nettskjema sparer oss for rundt 800 e-post i forbindelse med tilslutninger, fornyelser og oppsigelser fra deltagerne. Konsortieteamet inkluderer bare en lenke til riktig nettskjema i en informativ e-post til konsortiedeltagerne når det er på tide med fornyelser (1. oktober). Når deltagerne svarer på nettskjema blir det en meget strukturert tilbakemelding, med automatisk kvittering på e-post.

En effekt av å ta i bruk et nettskjema, som har en god sikkerhet, er at vi kan gå bort fra de gamle tilslutningsavtalene og over til fullmaktsavtaler. Tilslutningsavtalene var arbeidskrevende ved at hvert dokument bare gjaldt en enkelt avtale i en begrenset periode. Fullmaktsavtalene er generelle, og forpliktende «signering» gjøres på nettskjema for den enkelte avtale. Enkelt og sikkert.

 
--------------------------------------------------------------------

 
Konsortiet SCOAP3 - et open access tiltak i regi av CERN

CERN (The European Organization for Nuclear Research) tok i 2005 initiativet til en prosess for å gi fri tilgang til publiserte vitenskapelige artikler innen partikkelfysikk. Ordningen gjelder seks tidsskrifter fra Elsevier, Springer og IoP og vil gi fri tilgang til ca 3500 artikler hvert år.

Per i dag har konsortiet medlemmer fra 31 land som representerer flere hundre bibliotek. Konsortiet har et årlig budsjett på 5 millioner EURO, og medlemmene betaler inn til SCOAP3 basert på sitt lands andel av artikler i de aktuelle tidsskriftene. For Norge utgjør dette beskjedne 0,23 %. Frikjøp av artikler i tidsskriftene vil gi reduserte abonnementskostnader for medlemmene.Ordningen vil starte opp i januar 2014, og har en varighet på tre år før ordningen evalueres.

 
--------------------------------------------------------------------

 
PASTEUR4OA (Open Access Policy Alignment Strategies for European Union Research)

CRIStin er partner i dette EU-finansierte prosjektet som starter opp januar 2014. Målet for prosjektet er å utvikle og styrke Open Access policyer i EU/EØS på nasjonalt nivå, samt å koordinere disse med EUs Horizon2020 policy for fri tilgang til forskningsresultater finansiert av EU-midler.

 
--------------------------------------------------------------------

 
Nye Open Access-tjenester i CRIStin-systemet

CRIStin-systemet har lenge hatt mulighet til å laste opp fulltekst av vitenskapelige publikasjoner, såfremt posten allerede er registrert i CRIStin, og man har de nødvendige tillatelser fra forlaget til å gjøre det. All fulltekst som lastes opp blir sendt videre til det aktuelle institusjonsarkiv for tilgjengeliggjøring. Denne prosessen er nå strømlinjeformet for å lette overføringen. Rent teknisk innebærer dette at det er plassert et eget dedikert lukket arkiv mellom CRIStin-systemet og de institusjonelle arkivene, dette er den samme tekniske løsning som stort sett alle norske arkivtjenester også er basert på, så overføringen går ganske smerterfritt.

Har din institusjon et arkiv (og har åpnet for opplasting i CRIStin), så er det bare å ta kontakt slik at det tekniske kan komme på plass. Send e-post til: openaccess@cristin.no    

Er det fremdeles litt tomt i arkivet til din institusjon? Beregninger viser at over 40 prosent av postene i CRIStin kan lastes opp. Derfor har CRIStin nylig lansert en rapport, som gir institusjonen din en oversikt over alt vitenskapelig materialet som i følge SHERPA/ROMEO kan lastes opp.

(SHERPA/ROMEO er en base med innhold over forlagenes/tidsskriftenes policy på opplasting til arkivtjenester.) Rapporten heter ”Opplastet fulltekst” og finnes under ”Rapporter”/”institusjon”. Rapporten er foreløpig forbeholdt administratorer og gjelder foreløpig kun for egen institusjon etter pålogging. Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på tjenesten, siden dette er første versjon. Ytterligere forbedringer kan forventes.


--------------------------------------------------------------------

 
CRIStin
Boks 1059
Blindern
0316 Oslo
http://www.cristin.no   
E-post: postmottak@cristin.no

E-post direkte til gruppene:
CRIStin-systemet: sekretariatet@cristin.no
Open Access: openaccess@cristin.no
Konsortieteamet: konstortieteamet@cristin.no

CRIStin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi ved å legge til rette for at forskning i flere sektorer sees i sammenheng.

Organisasjonen skal bidra til og nå tre langsiktige mål:

  • Skaffe norske forskere tilgang til relevant informasjon som grunnlag for sitt arbeid
  • Synliggjøre norsk forskning nasjonalt og internasjonalt
  • Forenkle hverdagen for forskere og forskningsinstitusjoner. Mer forskning, mindre administrasjon
Publisert 16. mars 2017 14:30 - Sist endret 17. nov. 2017 08:50