KD-prosjekt på Open Access

CRIStin fått to millioner kroner til et prosjekt på Open Access-feltet. Styret har nedsatt en prosjektgruppe, koordinering og styring er lagt til CRIStin med daglig leder Katrine Weisteen Bjerde som prosjekteier.  

Prosjektgruppen består utenom Lars Wenaas og Nina Karlstrøm fra CRIStin av: 

Jan Erik Frantsvåg (UiT),  Hans-Kristian Hernes (UiT),   Merethe Kumle (UNN),  Sigbjørn Hernes (HiL),   Rune Rambæk Schjølberg (Forskningsrådet), Sigrid Tollefsen (UHR).

 

Prosjektgruppen har i første møte landet på følgende tiltak i prosjektet:
 
1. Veiledere: Få etablert digitale veiledere til prosessene en forsker/institusjon må gjennom for å kunne egenarkivere og publisere. Eksempel på veiledere kan dreie seg rundt kontraktstillegg til forlaget, prosessen med forhandlinger med forlaget, krav og rettigheter i forhold til åndsverksloven, versjonshåndtering av vitenskapelige artikler i forbindelse med gull og grønn OA med mer. Tiltaket dreier seg først og fremst om å skrive gode tekster til målgruppene.
 
2. Få etablert et analyseverktøy i  CRIStin-applikasjonen for måling av Open Access-relaterte forhold. For å kunne måle progresjon og fremvekst på Open Access-feltet er det essensielt med god statistikk og gode indikatorer på dette feltet, inkludert tidsserier. 
 
3. Kartlegge behovet for og prosjektere en arkivtjeneste som et strategisk verktøy i  CRIStins tjenesteportefølje. Nedslagsfeltet for arkivtjenesten blir i første omgang mindre enheter i instituttsektoren som ikke har behov eller mulighet for et eget arkiv. Mål på kort sikt er å få en slik tjeneste opp og innlemme denne i CRIStin. BIBSYS vil med sin kompetanse være den mest aktuelle samarbeidspartner hvis CRIStin velger å ikke ha driften selv.
 
4. Forankre norsk deltagelse i Sherpa/Romeo-samarbeidet ved å betale egenandelen for deltagende institusjoner. 
 
5. Få implementert JIR (rettighetsklæring) som en prototype i forbindelse med CRIStin-systemet. Dette er en pilot som forutsetter en egnet arkivtjeneste og mulighet for gjenbruk av tekniske løsninger. JIR er et svensk prosjekt som bruker Sherpa/Romeo-systemet sammen med forlagenes egne hjemmesider for å avklare/rådgi rundt rettighetsregimet i forbindelse med en vitenskapelig artikkel.  (Les mer på http://www.kb.se/openaccess/om/projekt/#Vidareutveckling  og  http://www.ida.liu.se/ext/caisor/pm-archive/adept/005/PM-adept-005.pdf )
 
6. Oppfølgingsrapport fra Sigbjørn Hernes. CRIStin-data kan brukes til å analysere et utvalg artikler og se hvor stor prosentandel av vitenskapelige artikler som kunne vært lastet opp i fulltekst.  Sigbjørn Hernes sin undersøkelse (oktober 2008) indikerer at denne andelen er stor, denne analysen følges opp og utvides.
 
7. Analyserapport basert på UiT’s fond for Open Access-publisering. UiT har satt av 300 000 kroner til forfatterbetalinger ved publisering i Open Access-journaler, midlene er satt av i 2011. Prosjektet ønsker å benytte fondet som en pilot for å identifisere driverne rundt Open Access-publisering.
 
Vi har valgt at prosjektet får en profil hvor infrastruktur, kunnskap om terrenget og apparatet rundt statistikk er viktig. Prosjektet tror vi vil sørge for at vi får stødige referansepunkter for arbeidet i tiden fremover.
 
Spørsmål om prosjektet kan rettes til openaccess(at)cristin.no
 
 
Publisert 11. apr. 2011 14:51 - Sist endret 4. mars 2014 09:59