print logo

Vedtekter for CRIStin

Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 17. februar 2011

§1 Virkeområde

Vedtektene gjelder for det nasjonale forskningsinformasjonssystemet Current Research Information System in Norway; CRIStin. Publikasjonsdatabasen Norsk vitenskapsindeks (NVI) inngår som en del av CRIStin. 

§ 2 Formål

CRIStin skal gi forskningen økt samfunnsmessig verdi ved å legge til rette for at forskning i flere sektorer sees i sammenheng. CRIStin skal innhente og sammenstille informasjon for forskningsinstitusjonene ut fra prinsippet om åpen tilgang for alle.  CRIStin skal også dokumentere, presentere og gjøre åpent tilgjengelig kvalitetssikrede data om vitenskapelig publisering i en felles nasjonal database som grunnlag for finansieringssystemene i universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren og de regionale helseforetakene.

§ 3 Organisering

Departementet oppnevner styret for CRIStin, som har det overordnete ansvaret for den faglige virksomheten, jf. vedtektene § 5. Departementet har  instruksjonsmyndighet over CRIStin. Drift og administrative tjenester for CRIStin er lagt til Universitetet i Oslo (UiO), jf. universitets- og høyskoleloven § 1-4 fjerde ledd og overenskomst mellom Kunnskapsdepartementet og Universitetet i Oslo. Departementet kan avgjøre i saker hvor det ikke er enighet mellom CRIStin og universitetet.

CRIStins virksomhetsplan som omhandler drift og administrative oppgaver skal utarbeides sammen med vertsinstitusjonen UiO.

§ 4 Styrets sammensetning

Styret skal ha åtte medlemmer, hvorav to medlemmer fra hhv. universitets- og høyskolesektoren, instituttsektoren, regionale helseforetak. I tillegg oppnevnes to medlemmer fra nasjonale forskningsfaglige og statistiske organ.  Det skal i tillegg oppnevnes fire varamedlemmer, en fra hver sektor og en fra nasjonale forskningsfaglig eller statistisk organ.

UiO kan delta i CRIStins styre som observatør med talerett, og med forslagsrett i saker som vedrører drift og administrative oppgaver, uavhengig av om ansatte fra UiO representerer universitets- og høyskolesektoren i styret. En valgkomité med en representant fra Universitets- og høgskolerådet, en fra Forskningsinstituttenes fellesarena og en fra helsesektoren pekt ut av Helse- og omsorgsdepartementet skal levere en prioritert og begrunnet innstilling til medlemmer og varamedlemmer av styret.  Forslaget skal være en innstilling på minst dobbelt så mange som skal oppnevnes i styret, og legge til rette for at likestillingsloven med forskrifter kan bli ivaretatt. Valgkomiteen skal også legge til rette for at det kan velges medlemmer fra institusjoner med en rimelig geografisk spredning.

Kunnskapsdepartementet oppnevner styret og peker ut leder og nestleder i styret, i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet.

Funksjonstiden for styret er tre år. Departementet kan fastsette annen funksjonsperiode.

Styret er vedtaksført når minst seks medlemmer deltar, blant dem lederen eller nestlederen i styret. Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende.

Det skal foreligge dagsorden til styremøtene. Styret møtes minst fire ganger årlig eller når styreleder eller minst tre medlemmer i styret krever det. Styret skal gis minst en ukes varsel. Fra styremøtene føres det protokoll der vedtak og hvem som deltok framgår. Protokollen er offentlig, med mindre det er gjort unntak i lov eller i medhold av lov.

§ 5 Styrets oppgaver

 Styret treffer beslutninger om CRIStins faglige virksomhet innenfor de rammer og mål som gis av departementet, og innenfor de administrative rammer som gjelder ved Universitetet i Oslo. Styret har det strategiske ansvaret for CRIStins framtidige utvikling.

Styret har ansvaret for følgende saker:

  • generelle og prinsipielt viktige spørsmål for virksomheten
  • virksomhetsplan, budsjett og retningslinjer for daglig leder
  • godkjenning av årsberetning og årsregnskap
  • CRIStins interne organisering
  • hvilke grupper, institusjoner og brukere som skal tilbys CRIStins produkter og tjenester utover de som Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet har bestemt.
  • styret innstiller til UiO som ansetter daglig leder for CRIStin.
  • i dialog med brukerne av CRIStins produkter og tjenester, fastsette nærmere bestemmelser om hvilke forpliktelser brukerne må påta seg for kunne nytte CRIStins produkter og tjenester.
  • vedta oppretting av eventuelle kontaktorganer for å sikre overordnet dialog med de institusjoner som bruker CRIStins produkter og tjenester
  • ta saker av prinsipiell og strategisk karakter opp med departementet
  • opprette tvisteorgan for publikasjonsdata og fastsette nødvendige krav til organet

§ 6 Godtgjørelse for styrets arbeid

Kunnskapsdepartementet fastsetter godtgjørelse for styrets arbeid.

§ 7 Daglig leder

CRIStin skal ha en daglig leder som forestår den løpende driften av enheten. Daglig leder er ansvarlig for at virksomheten er forsvarlig organisert og foregår i samsvar med gjeldende retningslinjer og bestemmelser som er fastsatt av Kunnskapsdepartementet, UiO (administrative retningslinjer og bestemmelser) eller styret. Daglig leder er sekretær for styret, møter med tale- og forslagsrett i styremøtene, forbereder sakene for styret og har ansvaret for å iverksette styrets vedtak. Daglig leder skal også forestå den løpende personalforvaltning.

§ 8 Oppgaver og tjenester

CRIStin skal innhente og sammenstille informasjon om norsk forskning og gjøre informasjonen åpent tilgjengelig for alle.

CRIStin skal samle og dokumentere kvalitetssikrede data om vitenskapelig publisering i en egen database (NVI) etter nærmere funksjonskrav og rapporteringsspesifikasjoner fastsatt av Kunnskapsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

CRIStin skal bidra til å øke andelen åpent tilgjengelige vitenskapelige artikler i Norge.

CRIStin skal bidra til god dialog og samarbeid med relevante fagorganer og utvalg.

NVI skal levere rapporter som beregner publikasjonspoeng ut i fra de gjeldene fordelingsmodellene i de tre sektorene.

CRIStin skal ha det nasjonale ansvaret for anskaffelse og import av indekserte data om vitenskapelig publisering og andre forskningsdata.

CRIStin skal ha det nasjonale ansvaret for å fremforhandle lisens- og konsortieavtaler på vegne av forskningsinstitusjonene.

CRIStin skal bidra til god dialog og samarbeid med Nasjonalbiblioteket

CRIStin skal sikre brukerstøtte til forskningsinstitusjonene.

CRIStin skal levere kostnadseffektive informasjonstjenester av høy kvalitet, samt anskaffe, utvikle, og drive fellessystemer etter behov. Det skal etableres samarbeids- og integrasjonsløsninger mellom institusjoner og sektorer for å gjøre informasjon om norsk forskning åpent tilgjengelig.

CRIStin skal basere virksomheten på bruk av siste tilgjengelige kvalitetssikrede data fra eksisterende systemer. Kravene til særskilt rapportering fra institusjonene bør begrenses.

Publikasjonsdatabasen og andre informasjonstjenester skal så langt det er mulig være fritt tilgjengelig for søk over datanett for alle.

CRIStin kan også yte andre tjenester og produkter til en eller flere institusjoner. Disse finansieres særskilt av de institusjoner som etterspør produktene og tjenestene. Inntekter fra denne type tjenester går til drift og utvikling av CRIStin.

§ 9 Deltakelse i brukerforum for CRIStins produkter og tjenester

Det skal etableres hensiktsmessige brukerforum med lik representasjon fra berørte sektorer som sikrer god dialog med brukerne om utvikling av produkter og tjenester, herunder brukergrensesnittet.

Styret fastsetter nærmere retningslinjer og avtaler for deltakelse i og utmelding fra samarbeidet.

Brukerforumet skal ha egne avtaler som spesifiserer nærmere detaljer.

§ 10 Tvisteorgan for publikasjonsdata

Det skal etableres et tvisteorgan med ansvar for å avklare saker hvor det ikke er enighet mellom berørte aktører når det gjelder registrering og tilknytning til vitenskapelige publikasjoner. Tvisteorganets beslutninger kan ikke påklages. Tvistesaker skal avklares innen gjeldende rapporteringsfrist hvert år.

Tvisteorganet skal bestå av tre personer, en fra universitets- og høyskolesektoren, en fra helsesektoren og en fra instituttsektoren. Styret peker ut deltakere for en periode på tre år. Deltakerne kan gjenoppnevnes. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for tvisteorganet, herunder nødvendige krav til medlemmenes kompetanse.

§ 11 Økonomi

CRIStins produkter og tjenester finansieres med årlig tilskudd fra Kunnskapsdepartementet.

CRIStin skal følge alle relevante regler og prosedyrer ved UiO for anskaffelser og økonomiske forpliktelser som inngås med andre.

CRIStin skal levere årlig rapport til departementet om bruken av tilskuddet. Det skal føres særskilt regnskap for CRIStins virksomhet.

§ 12 Rettigheter og plikter

Staten ved Kunnskapsdepartementet eier CRIStins produkter og rettigheter.

Styret fastsetter nærmere bestemmelser om hvilke forpliktelser brukerne må påta seg for kunne nytte CRIStins produkter og tjenester.

§13 Vedtektsendringer

Endringer i disse vedtekter fastsettes av Kunnskapsdepartementet i samråd med Helse- og omsorgsdepartementet. Vertsinstitusjonen UiO skal høres i forbindelse med vedtektsendringer.

 

Publisert 13. mai 2011 10:08 - Sist endret 6. des. 2011 11:29