print logo

Mogleg fusjon av CRIStin og FSAT

CRIStin har fått mange spørsmål om vi skal fusjonere med FSAT. Svaret er at ein eventuell fusjon ikkje er vedtatt enno. Vi er i dialog med FSAT om ein mogleg fusjon.

Rapporten "Kunnskapssektoren sett utenfra" er nok kjelda til alle spørsmåla vi får. Vi har sendt inn eit høyringssvar til denne rapporten. I svaret har det vore viktig for oss å fokusere på tenestene våre som rettar seg mot forsking (ikkje undervisning). I tillegg understreker vi at tenestene våre tilbydast både instituttsektoren og helseforetaka i tillegg til universitets- og høgskolesektoren.

I rapporten stipulerast fleire moglege kandidatar til samorganisering med CRIStin. Vi ser klare gevinstar i eit tettare samarbeid med BIBSYS som er ein av kandidatane i rapporten. I første omgang foreslår vi likevel ei samorganisering med FSAT. Vi er i dag samlokalisert med FSAT og vi kjøper utviklartenestene våre derfrå. Ei samorganisering med FSAT vil gi meir fleksibilitet i vidareutviklinga av CRIStin-systemet. I den vidare dialogen med FSAT, er vi opptekne av å sikre at forskinga gis ein tydeleg plass i ein eventuell samla organisasjon, og at helseforetaka sikrast same påverknad på tenestene våre som dei har i dag.

Les meir:

Publisert 13. juni 2016 08:48 - Sist endret 23. jan. 2017 13:01