Prisberegning

Denne delen tar for seg bakgrunnen for prisberegningen som gjelder for konsortieavtalene.

(Bilde: colourbox.com)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Bruk av FTE (fulltidsekvivalenter)

  2. Prisberegning hos de ulike sektorene

 

Bruk av FTE (fulltidsekvivalenter)

Fulltidsekvivalenter, eller FTE, er et sentralt begrep når vi skal beregne priser i konsortieavtalene. FTE betyr årsverk, og de fleste avtaler bruker dette som basis for å beregne pris for deltagere. Det vil ofte variere fra avtale til avtale hvordan FTE skal beregnes, og det vil også variere fra sektor til sektor hvilken type FTE som skal legges til grunn for prisberegningen.

CRIStin henter inn de offisiselle FTE-tallene for alle deltagere i UH-sektor fra Database for statistikk om høgre utdanning (DBH).

Se gjerne vår samleside med konsortiedeltagernes FTE-tall.

 


Prisberegning hos de ulike sektorene

Universitetene og høgskolene

Den mest typiske måten å telle FTE på for UH-sektoren å legge sammen student- og ansattårsverk. Hos noen avtaler ønsker leverandøren å kun telle de årsverkene som ugjør den tyngste brukergruppen for de aktuelle ressursene. Et eksempel her er Nature-avtalen, som beregner prisen på bakgrunn av de årsverk som sorterer under de naturvitenskapelige disiplinene.

Forskningsinstituttene

Det mest vanlige for et forskningsinstitutt er å telle antall vitenskapelig ansatte ved institusjonen. Det kan også være hos noen avtaler at man skal beregne totalt antall ansatte ved institusjonen.

De offentlige organene

For et offentlig organ gjelder som oftest den samme beregningen som hos forskningsinstituttene - enten antall vitenskapelig ansatte eller totalt antall ansatte ved institusjonen.

Helseforetakene

Helseforetakene er en ganske ny sektor for CRIStin konsortiegruppen. Faktisk er det ikke alle avtaler som pt. har en egen prismatrise for sykehus. Fordi vi har notert oss en økende etterspørsel fra sykehusene, er vi nå i dialog med de fleste leverandører om å forme en god prisstruktur for helseforetak.

Hvis vi imidlertid ser på de prismatrisene som per i dag foreligger for sykehussektoren, er det tre måter å beregne FTE på:

  • antall forskere ved institusjonen (mest vanlig)
  • antall leger ansatt ved institusjonen
  • antall senger

Folkebibliotekene

Hos alle avtaler hvor det er folkebibliotek blant deltagerne foreligger en prisstruktur basert på folketallet i den aktuelle kommunen. Dette fordi et folkebibliotek i bunn og grunn skal betjene alle som bor i den kommunen som det er en del av.

Publisert 16. juni 2015 12:48 - Sist endret 2. sep. 2016 15:02