Generell introduksjon

Denne delen gir en kort introduksjon til bibliotekkonsortier generelt, samt litt om CRIStins konsortier, prosjekter vi er igang med og den årlige konferansen som vi organiserer for konsortiedeltagerne.

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bilde: colourbox.com)

 

CRIStin

CRIStin er ikke i seg selv et konsortium (viktig distinksjon) men administrerer flere ulike konsortium på vegne av alle deltagere. Vi er ingen kommersiell aktør (ikke en tjenesteleverandør) og er finansiert av Kunnskapsdepartementet.

Fordelene med en sentral administrasjon er at det bygges opp kompetanse og at det er et godt forhandlingskort at en sentral instans organiserer mye av arbeidet med avtalene og ikke minst betalingen av avtalen.

Det finnes enkelte andre konsortier i Norge med samme formål, som for eksempel et "sykehuskonsortium" som Universitetsbiblioteket i Oslo organiserer. Alle de nordiske landene har nasjonale konsortier. I Sverige heter det BIBSAM og er organisert under Kungliga Biblioteket. I Danmark har vi DEFF som er organisert under Kulturstyrelsen. Island og Finland har tilsvarende. Vi har også et nordisk samarbeid med et årlig NordLic-møte.


Hvorfor bibliotekkonsortier?

Et konsortium er felleskap av aktører som samarbeider om å oppnå et felles mål eller fordeler for hver av deltagerne i konsortiet. CRIStin-konsortiene er samarbeid om å kjøpe inn e-ressurser til forskere og studenter i Norge.

Fordelene med et konsortium for vår del er at vi i fellesskap oppnår bedre betingelser når vi forhandler med forlagene enn det vi samlet sett ville fått hvis hver enkelt forhandlet for seg. Dette gjelder i første rekke pris, men også andre betingelser som elektronisk fjernlån, utskrifter, med mer.

Andre fordeler, som knytter seg til at flere konsortier er samlet hos CRIStin, er at det bygges opp kompetanse som flere institusjoner drar nytte av. Dette gjelder spesielt forhandlinger og avtaleinngåelse.


Hvem er med i våre avtaler?

Vi har tilsammen 198 deltagende institusjoner i CRIStin-konsortiene. Disse er fordelt på
disse sektorene:

  •  Universiteter og høgskoler
  •  Forskningsinstitutter
  •  Helseforetak
  •  Offentlige organer
  •  Folkebibliotek

Enkelte ganger kommer det inn forespørsler om deltagelse fra nye typer institusjoner - og spørsmålet om vedkommende institusjon kvalifiserer seg til å være en potensiell CRIStin-institusjon må avgjøres ved en nærmere evaluering av det enkelte tilfelle.

Når vi snakker om hvilke institusjoner som er med i avtalene våre, er det også verdt å merke seg at dette også avhenger av selve avtalen. Noen avtaler omfatter bare en eller noen få av de nevnte sektorer. For eksempel er det kun institusjoner fra UH-sektor som kan være med i Idunn-avtalen, og Britannica har en avtale som bare er forbeholdt folke- og fylkesbibliotek.


Hvordan inngå en ny avtale?

Vi fremforhandler bare avtaler som er etterspurt fra deltagerne. Som tommelfingerregel må vi ha innmeldt interesse fra minst tre institusjoner for at vi skal gå videre og forhandle frem en ny avtale. Om man ønsker å melde inn forslag til ny avtale, gjør man dette på nettskjema for innmelding av forslag til ny avtale som vi har på våre nettsider.

 


Prosjekter

E-bøker

Vi har merket oss en økende etterspørsel etter e-bøker. Derfor har vi nå formet en e-bokgruppe bestående av representanter fra de ulike deltagersektorer. Det største målet med å ha denne gruppen er å kunne samle den spredte kompetansen på e-bøker og bruke denne i våre forhandlinger med leverandører. E-bokprosjektet er foreløpig i oppstartsfasen.

Du kan lese mer om e-bokprosjektet her

 


Vårmøtet: den årlige konferansen for konsortiedeltagere

Vi organiserer Vårmøtet (2016: Sommermøtet) hvert år, og hensikten med dette arrangementet er at konsortiedeltagerne skal ha en arena for å møte hverandre, møte leverandørene og å møte oss. På Vårmøtet har vi alltid en intern del av programmet hvor vi gir en statusoppdatering hvordan det har gått med forhandlingene, informasjon om rutiner og og annet som kan være nyttig å vite om for konsortiedeltagerne. Alltid har vi utstilling hvor leverandørene har stands, og vi regner denne utstillingen som en viktig del av konferansen.

Om du har spørsmål eller kommentarer er vi tilgjengelige for å svare og slå av en prat. Det er også alltid hyggelig å knytte et ansikt til all e-postkommunikasjon - og dette går jo begge veier.

 


 

 

Publisert 16. juni 2015 12:47 - Sist endret 8. aug. 2016 14:34