Bakgrunn

JUSP kan gi oss bedre statistikk på en enklere måte. Nedenfor finner du bakgrunn og mer informasjon om prosjektet.

På CRIStins Vårmøte 2015 ble den svenske rapporten «Användningstatistik ur et konsortieadminsitrativt perspektiv». presentert. Svenskene har kartlagt og vurdert ulike statistikkverktøy som kan lette innsamlingen av bruksstatistikk ifm konsortieavtaler. Prosjektet har ført til at svenske fagbibliotek i dag benytter verktøyet JUSP (Journal Usage Statistics Portal) ifm innsamling av bruksstatstikk fra elektroniske fulltekstdatabaser.

I etterkant av vårmøtet ble det uttrykt ønske om å anskaffe noe tilsvarende i Norge. Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg (UHR B) har bedt «Arbeidsgruppe for statistikk og styringsdata», i samarbeid med CRIStin, å vurdere JUSP og eventuelt andre aktuelle statistikkverktøy.

Gruppen som har arbeidet med dette har bestått av Katrine Weisteen Bjerde og Ivar Ternsell Torgersen fra CRIStin og Randi Rønningen (UiO) og Bente Saxrud (BI) fra arbeidsgruppen.

Gruppen har konkludert med at det kan være svært nyttig å samles om et verktøy for fellesinnsamling av statistikk for Cristin-konsortiets deltakere, og at JUSP vil være det beste og mest egnede alternativet. Anbefalingen ble presentert for UHR B i møte 2. desember 2015. UHR B ba arbeidsgruppen utforme et forslag til interessevurdering for statistikkverktøyet JUSP.

Hva gjør JUSP

JUSP er ikke-kommersielt statistikkverktøy som utvikles og driftes av JISC, som er den Britiske ekvivalenten til en kombinasjon av UHR og CRIStin.

JUSP samler «automatisk» inn bruksstatistikk fra mange ulike leverandører og presenterer dette på en felles plattform. Dette gir store besparelser på selve innsamlingen av statistikken, samtidig som den er tilrettelagt for en effektiv analyse i JUSP og i andre statistikkverktøy (ved eksport/import).

Felles plattform sikrer at statistikken samles inn etter like kriterier slik at institusjonene enklere kan sammenligne seg med hverandre.

For Bibliotekkonsortiene vil dette bety at vi får et bedre grunnlag ved forhandlinger av avtaler. Vi vil også kunne produsere den nasjonale oversikten som er etterspurt i en del sammenhenger. Dette gjelder ikke minst i OpenAccess-arbeidet som KD har igangsatt.

JUSP omfatter mange leverandører ut over bibliotekkonsortiene. JUSPs liste finnes her. I tillegg vil vi forsøke å få med andre aktuelle leverandører som dere melder inn i undersøkelsen. Det arbeides med å inkludere OpenAccess-utgivere.

Økonomi

Kostnadene ved å anskaffe JUSP vil avhenge av hvor mange som deltar i anskaffelsen og hvilke ressurser vi ønsker statistikk fra. Kostnadene blir lavere pr institusjon desto flere som går med i avtalen. Vi vurderer en kostnadsfordeling som vil følge den anbefalte TIER-struktur for bibliotekkonsortiene. Prisen vil være fra £ 1000 til £ 4 000 pr år avhengig av institusjonenes størrelse.

Interessekartlegging

Interessekartleggingen skal gi oss en oversikt over interessen for å anskaffe JUSP. Samtidig ønsker vi å kartlegge omfanget av avtaler det enkelte biblioteket har, både gjennom CRIStin-konsortiene og direkte med utgiver/forlag. Kartleggingen vil danne grunnlaget for å beregne pris og hvor mye arbeid som kreves for å ta i bruk JUSP.

Svarene knyttet til interesse er foreløpig ikke bindende, men antall institusjoner som viser interesse vil gi en mere eksakt prisantydning. Vi oppfordrer alle institusjoner til å svare uansett om dere er interessert i å delta eller ei. Et endelig tilbud vil komme i juni 2016.

Tidsplan

Frist for spørreundersøkelsen: 18. mars
Planen er å sende ut et tilbud i juni 2016
Endelig beslutning om å innføre JUSP søkes tatt i september 2016
Vi ønsker å ta i bruk verktøyet i januar 2017

Publisert 29. jan. 2016 13:32 - Sist endret 2. mars 2016 22:26