Prissetting av konsortieavtaler

Forlagene bruker ulike metoder for å fastsette priser for tilgang. Korrekte tall er viktig ved inngåelse av nye avtaler og når antall studenter eller forskere endrer seg. Det er også viktig at tallene blir riktig ved sammenslåing av institusjoner og ved reforhandlinger av avtaler.

For universitet og høgskoler

For universitet og høgskoler brukes antall studenter eller antall ansatte, eller disse tallene lagt sammen. Tallene samles inn av og kan hentes hos Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste.

Tallet for antall studenter kalles FTE (fulltidsekvivalenter). Det er imidlertid tallet for studiepoengproduksjon som er den mest presise angivelsen av antall studenter ved en institusjon, og det som i dag benyttes når vi skal finne korrekt tall. Korrekt tall for ansatte ved universitet og høgskoler er tallet for alle faglig ansatte ved institusjonen.

Se hvordan du finner de riktige tallene i DBH-basen

 

For sykehus

Forlagene bruker ulike tall for å bestemme størrelsen til en institusjon i helsesektoren. Tallene som brukes er eksempelvis antall senger, antall ansatte eller antall forskere. Tallene finnes hos de enkelte institusjonene.

 

For institutter

For institutter brukes antall FoU-ansatte (R&D). Tallene samles inn av NIFU og er tilgjengelige i Instituttkatalogen. Det kan også bes om antall ansatte ved bibliotek- og informasjonsavdelingen på instituttet.

 

Innsamling og kvalitetssikring av tallene

Institusjonene er selv ansvarlige for å kvalitetssjekke at tallene som er samlet inn er korrekte og at de korrekte tallene oppgis til CRIStin ved forespørsel.

CRIStin har ansvar for å formidle til institusjonene hvilke tall som skal brukes i de ulike kontraktene. CRIStin påtar seg også et opplæringsansvar i bruk av tallene i forbindelse med at nye institusjoner ønsker å delta i konsortieavtaler.

Publisert 22. feb. 2013 09:33 - Sist endret 14. juli 2015 13:09