Nasjonalt e-bokprosjekt for forskning og høyere utdanning

CRIStin etablerer et nasjonalt e-bokprosjekt for å samle nasjonal kunnskap på feltet og se på fremtidige behov.

E-boken utfordrer den tradisjonelle måten å organisere bokmarkedet på. Vi ser en økt interesse for e-bøker blant våre deltagere, og strategigruppen for bibliotekkonsortiene ba derfor CRIStin ta grep for å se på muligheten for å koordinere både kunnskapen og løsningene. CRIStin har valgt å kalle dette e-bokprosjektet.

Referansegruppen for e-bokprosjektet avholdt sitt først møte 16. april 2015. Sammensetningen til referansegruppen for e-bøker er basert på institusjoner som har meldt interesse for å delta, i tilbakemelding på e-post fra CRIStins Konsortieteam i januar 2015. En oppsummering fra første møte 16. april er å finne her

Sprikende behov

Et generelt behov for mer kunnskap om e-bokmarkedet gjelder særlig de mindre institusjonene i Norge – de opplever e-bokmarkedet som uoversiktlig, og mangler kunnskap. Samtidig melder også «de fire store» universitetene at e-bokmarkedet også for dem oppleves som uoversiktlig, med raske endringer. Det er likevel tydelig at de mellomstore og store institusjonene har lengre erfaring med e-bøker og andre problemstillinger enn de små, som følge av institusjonenes størrelse og en dermed annen etterspørsel.

Første fase: kartlegging og kunnskapsside

Både referansegruppe og deltagere fra strategigruppen har kommet med innspill om at en beskrivelse av e-bokmarkedet for norske fag- og forskningsbibliotek bør være hovedleveransen i første fase av prosjektets levetid. E-bokprosjektet befinner seg med andre ord i en tidlig fase, hvor det er viktig å danne et bilde av hva som eksempelvis kjennetegner ulike distribusjonsmodeller, prismodeller og innkjøpsmodeller for e-bøker. Dette har resultert i denne kunnskapssiden.

Erfaringsutveksling

Det er også et behov for å koordinere kunnskapen om e-bøker på nordisk nivå. CRIStin deltar blant annet på konferanser i Skandinavia (Nordlic, danske DFFU sin konferanse "Scholarly e-books in your native language") og Storbritannia (UKSG sin konferanse "E-books for today and tomorrow"), med mål om å holde oss oppdatert om e-bokutviklingen og kunne danne nettverk på feltet internasjonalt.

Publisert 30. juli 2015 12:50 - Sist endret 29. juli 2016 10:06