Norske åpne tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap

Fra 2017 kan et utvalg sentrale norskspråklige tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap leses gratis av alle som ønsker det. En ordning for tidsskrift som dekker disse fagområdene skal etableres for en periode på tre år fra 2018, og utvelgelse av tidsskrift for denne perioden starter før sommeren.

En faglig publiseringskomité er etablert, og vil være sentral i arbeidet med å velge ut de tidsskriftene som skal inngå i ordningen fra 2018. Utvelgelsen vil bli foretatt på grunnlag av innsendte søknader fra utgivere/tidsskrifteiere. 

Ordningen vil forhandles og administreres av CERES i samarbeid med Forskningsrådet og Universitets- og høgskolerådet.

denne siden finnes utfyllende informasjon om prosessen for å melde inn tidsskrift innen humaniora og samfunnsvitenskap til vurdering.

 

I løpet av 2017 skal det velges tidsskrift som skal kjøpes inn for en periode på tre år (2018–2020). Finansiering av tidsskriftene i denne treårsperioden vil være gjennom tre aktører:

  • Forskningsrådet vil videreføre sin finansiering av tidsskriftene ved en årlig rammebevilgning til tidsskriftkonsortiet.
  • Kunnskapsdepartementet vil bidra til finansieringen som en overgangsordning.
  • Kunnskapsdepartementet anmoder også forskningsinstitusjonene til å bidra til konsortiet med en sum basert på tidligere abonnementsutgifter. Universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø har allerede gitt sin tilslutning til dette, og flere biblioteker vil bli kontaktet.

CERES, i samråd med Universitets- og høgskolerådet og Forskningsrådet, vil koordinere prosessen med tre grupper aktører:

1. Utgivere av tidsskrift og tidsskrifteiere

Disse vil få mulighet til å melde på tidsskrift man mener er sentrale nasjonale tidsskrift innenfor humaniora og samfunnsvitenskap, og som oppfyller formelle vilkår for å delta i ordningen.

Innmelding av tidsskrift til ordningen vil være via et skjema som blir publisert på disse nettsidene.

2. En publiseringskomité som består av tre medlemmer fra humaniora og tre medlemmer fra samfunnsvitenskapene velger ut sentrale nasjonale tidsskrift som skal prioriteres for innkjøp gjennom konsortiet. Anbefalingen gjøres med utgangspunkt i påmeldte tidsskrift, og med støtte i informasjon fra forskningsinformasjonssystemet Cristin. Antallet tidsskrift som vil kunne inngå i ordningen beror på bevilgningene til konsortiet og hvordan tidsskriftene prises.

3. Forskningsinstitusjonene, ved bibliotekene, vil være diskusjonspartner for CERES på lignende måte som i andre forhandlinger.

Les mer:

Nyhetssak på Forskningsrådets hjemmesider

Humaniorameldingen: Nasjonal konsortiemodell for innkjøp av åpne norske humanistiske og samfunnsvitenskapelige tidsskrifter (pkt 5.3.2)

Publisert 16. mai 2017 14:12 - Sist endret 1. sep. 2017 10:49